July 12th 2016 |

Mae cofrestru nawr ar agor

Cymryd Rhan

 

Cymerwch ran yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2018

Mae sawl ffordd wych o gymryd rhan yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Trefnu sesiwn

Noder, mae dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am sesiwn bellach wedi mynd heibio, os oes gennych unrhyw gwestiynau am sesiynau yn 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw', anfonwch e-bost at CSL-Queries@dodsgroup.com

Arddangos

Dylech nodi, mae’r terfyn amser ar gyfer gwneud cais i arddangos nawr wedi mynd heibio, os oes gennych unrhyw gwestiynau am sesiynau yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw, e-bostiwch CSL-Queries@dodsgroup.com

Mentora

Mae mentora untro wedi bod yn gyfle dysgu poblogaidd iawn yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Mae'r sesiynau mentora byr yn rhoi cipolwg ar neu arweiniad i fentora, er mwyn i fynychwyr allu deall beth yw’r manteision o gael mentor, ac yn cael eu hysbrydoli i ddod o hyd i'w mentor eu hunain ar ôl y digwyddiadau.

Os hoffech  dreulio ond 90 munud yn darparu sesiwn fentora yn unrhyw un o'r digwyddiadau, yn darparu cyngor ac arweiniad i weision sifil, a fyddech gystal â llenwi'r ffurflen ar-lein. Gofynnir i chi am gyfrinair i gael mynediad at y safle.  Y cyfrinair yw “Mentor”.

Gwirfoddoli

Mae angen gwirfoddolwyr brwdfrydig a llawn egni ar gyfer pob digwyddiad Gwasanaeth Sifil yn Fyw. Mae gwirfoddoli'n ffordd wych o gysylltu â'ch cydweithwyr, dysgu mewn seminarau a bod yn rhan fwy blaenllaw o'r gynhadledd ei hun.

Sylwer, mae'r dyddiad cau i wirfoddoli bellach wedi mynd heibio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am wirfoddoli yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw, e-bostiwch aine.collins@cabinetoffice.gov.uk.