July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

Noddwr

Noddwr Platinwm

KPMG

Mae tîm KPMG, sy’n ymwneud â Llywodraeth a Sector Cyhoeddus y DU, yn cynnwys rhwydwaith trawsadrannol o weithwyr proffesiynol sy’n darparu gwasanaethau Treth ac Archwilio a gwasanaethau Cynghori. Maent wedi’u lleoli mewn 22 o swyddfeydd ledled y DU ac mae’r tîm yn cynnwys unigolion arbenigol sy’n deall sut i ad-drefnu gwasanaethau o amgylch anghenion dinasyddion. Gall hyn fod er mwyn dod â gwasanaethau cefn swyddfa a rheng flaen at ei gilydd, cyflwyno newid sylweddol drwy newid i ddigidol neu wneud y defnydd gorau o’r gweithlu – gan gynnwys datblygu gallu a thalentau’r gwasanaeth sifil. Mae ein gallu’n seiliedig ar ein profiad o ddarparu gwasanaethau i gleientiaid a dangos dealltwriaeth o’u hanghenion. Rydym wedi bod yn darparu dulliau gweithredu pragmataidd i adrannau o’r llywodraeth ar hyd a lled y byd ar gyfer prosiectau cymhleth er mwyn sicrhau deilliannau ystyrlon a chanlyniadau real.

Twitter: 

Noddwr

Civil Service Healthcare

Mae CS Healthcare yn arbenigo mewn yswiriant iechyd i bobl sy’n gweithio ar hyn o bryd, neu sydd wedi gweithio yn y gorffennol, i’r gwasanaeth sifil, y sector cyhoeddus, sefydliadau elusennol neu sefydliadau di-elw.

Rydym yn wahanol i lawer o gwmnïau eraill yn y maes gan ein bod yn gymdeithas lesiant gydfuddiannol, sydd wedi’i sefydlu er mwyn gofalu am ein haelodau. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu gwasanaeth personol o safon uchel sy’n sicrhau bod ein haelodau’n cael mynediad at staff profiadol wedi’u lleoli yn y DU sydd wedi ymrwymo i helpu ein haelodau ym mhob cam o’u hawliad.

Twitter: 

FDA

Yr FDA yw’r undeb ar gyfer uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus. 

Rydym yn llais cryf i wasanaethau cyhoeddus a’r bobl sy’n eu darparu. Yn ogystal â’r gwasanaeth craidd a gynigir gennym, sef cynrychiolaeth, mae’r FDA hefyd yn darparu sgiliau a chyfleoedd i ddatblygu drwy ein cangen hyfforddi, FDA Learn. Mae hefyd yn cynnig cymorth a chyngor drwy ein gwasanaethau i aelodau gydag FDA Portfolio.

IACCM

Cymdeithas ddielw yw IACCM ac mae’n helpu sefydliadau ar hyd a lled y byd i sicrhau’r gwerth a’r deilliannau gorau posibl o’u cysylltiadau busnes. Mae gennym dros 34,000 o aelodau ac rydym yn unigryw gan ein bod yn cynrychioli’r ochr brynu a’r ochr werthu: gweithwyr proffesiynol o feysydd Caffael/Cyrchu, Contractio, Gwasanaethau Masnachol, Rheoli Prosiectau a Gwasanaethau Cyfreithiol o dros 13,900 o sefydliadau mewn bron i 160 o wledydd.

Mae IACCM yn galluogi’r aelodau i sicrhau gwerth hirdymor drwy ragoriaeth fasnachol drwy:

- Wella perfformiad â chontractau a lleihau gwerth a gollir

- Sicrhau gwell cydbwysedd rhwng risg a chyfle

- Symleiddio’r contractau a’r broses fasnachol

- Datblygu trefniadau llywodraethu ar gyfer contractau ac arferion rheoli cysylltiadau (cyflenwyr)

Twitter: 

Keystone

Menter newydd gan yr FDA yw Keystone, a’i nod yw helpu Swyddogion Gweithredol Uwch (HEO) ac Uwch-swyddogion Gweithredol (SEO) ar draws y gwasanaeth sifil i ddatblygu eu sgiliau a symud ymlaen â’u gyrfa. Yr FDA yw’r undeb sy’n cynrychioli uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth sifil a chyrff cysylltiedig. Mae unrhyw weithiwr sydd ar gynlluniau Llwybr Carlam, ac ar Raddau 7 a 6 a’r Uwch Wasanaeth Sifil, yn gymwys i fod yn aelod. Mae’r FDA yn darparu ystod o ddigwyddiadau dysgu o safon uchel i’n haelodau, a’r rheini wedi’u cynllunio’n arbennig i’w helpu i wneud y gorau o’u potensial gyrfaol. Gyda Keystone, rydym yn ymestyn ein cynnig dysgu a datblygu i staff ar raddau Swyddogion Gweithredol Uwch ac Uwch-swyddogion Gweithredol sy’n awyddus i sefydlu eu hunain fel y genhedlaeth nesaf o uwch arweinwyr. Mae rhaglen ddigwyddiadau Keystone yn darparu cyfleoedd dysgu i helpu staff i wella’u set sgiliau bresennol, yn ogystal â datblygu sgiliau newydd er mwyn symud ymlaen yn y gwasanaeth sifil sydd ohoni heddiw.

 

Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol

Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) yw un o’r undebau llafur mwyaf yn y DU, â thua 200,000 o aelodau. Mae’r PCS yn cael ei gydnabod gan y gwasanaeth sifil a sefydliadau’r llywodraeth er mwyn cyd-drafod cyflogau ac amodau gwaith, ac mae’n sefydliad ymgyrchu democrataidd sy’n cynnig llais i weision sifil yn y gwaith ac yn cefnogi cyfle cyfartal a datblygiad proffesiynol parhaus.  

Twitter: