April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Noddwr

Noddwr Platinwm

KPMG

Mae tîm KPMG Llywodraeth y DU a'r Sector Cyhoeddus yn cynnwys rhwydwaith croesweithredol o weithwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaethau Treth, Archwilio a Chynghori sy'n gweithredu o 22 swyddfa ledled y DU. Mae'r tîm yn cynnwys unigolion arbenigol sy'n deall sut i symleiddio'r gwasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion dinasyddion: p'un ai i ymuno staff swyddfa gefn a gwasanaethau rheng flaen, sicrhau newid sylweddol mewn trawsnewidiad digidol neu i ganolbwyntio pwer y gweithlu - gan gynnwys datblygu gallu a thalent y gwasanaeth sifil. Mae ein galluoedd yn seiliedig ar ein record flaenllaw o gyflenwi i gleientiaid, ac mae mewnwelediad cymhwysol wedi cyflwyno dull pragmatig i adrannau'r llywodraeth ledled y byd ar brosiectau cymhleth i gyflawni canlyniadau ystyrlon a chanlyniadau go iawn.

 

Twitter: 

Noddwr

BT

BT yw un o'r ychydig sefydliadau sy'n gweithio ar draws holl feysydd sector cyhoeddus y DU, sy'n galluogi sefydliadau i gwrdd â'r heriau o reoli costau a chynnal rhagoriaeth, i allu cael gafael ar, cofnodi a rhannu gwybodaeth o fewn ac ar draws asiantaethau ac adrannau. Credwn y bydd gweithio'n fwy hyblyg, gan rannu seilwaith a gwybodaeth ffisegol yn faes hanfodol i'r Gwasanaeth Sifil wrth symud ymlaen. Rydym yn ei alw'n 'the Art of Connecting', mae'n golygu rhoi gallu i chi gysylltu â chyfathrebu beth bynnag sydd ei angen arnoch, pryd bynnag a ble bynnag yr ydych.

Civil Service Pensioners' Alliance (CSPA)

Mae'r Civil Service Pensioners' Alliance (CSPA) yn sefydliad aelodaeth sy'n lobïo ar ran pensiynwyr cynlluniau pensiwn y Gwasanaeth Sifil a chynlluniau pensiwn cysylltiedig. Rydym yn sefydliad annibynnol, sydd ddim ynghlwm i barti gwleidyddol. Cydnabyddir CSPA gan Swyddfa'r Cabinet, Adrannau ac Asiantaethau eraill y Llywodraeth fel y corff sydd â'r hawl i siarad ar ran pensiynwyr y Gwasanaeth Sifil.

CSSC Sports & Leisure

Mae CSSC Sports & Leisure yn darparu ystod eang o weithgareddau hamdden a chwaraeon ar ddisgownt, diwrnodau blasu, arbedion ar siopa a bwyta allan a mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol sy'n cymryd rhan. Ein nod yw helpu i gynnal a hyrwyddo iechyd a lles y gwasanaeth sifil a'r sector cyhoeddus am £3.95 y mis yn unig.

 

Datganoli a Chi

Mae Datganoli a Chi yn ymgyrch ddysgu sy'n anelu i wella dysgu rhynglywodraethol a gallu datganoli ar draws y Gwasanaeth Sifil. Mae un Gwasanaeth Sifil yn cefnogi llu o lywodraethau ac mae angen i bob gwas sifil ddeall y newidiadau sy'n digwydd wrth i fwy o bwerau gael eu datganoli.

Twitter: 

FDA

Yr FDA yw’r undeb ar gyfer uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus. 

Rydym yn llais cryf i wasanaethau cyhoeddus a’r bobl sy’n eu darparu. Yn ogystal â’r gwasanaeth craidd a gynigir gennym, sef cynrychiolaeth, mae’r FDA hefyd yn darparu sgiliau a chyfleoedd i ddatblygu drwy ein cangen hyfforddi, FDA Learn. Mae hefyd yn cynnig cymorth a chyngor drwy ein gwasanaethau i aelodau gydag FDA Portfolio.

PCS (Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol)

PCS yw un o brif undebau llafur y DU gyda bron i 200,000 o aelodau. Cydnabyddir o fewn y Gwasanaeth Sifil a sefydliadau'r llywodraeth i drafod tâl ac amodau, mae PCS yn sefydliad ymgyrchu democrataidd sy'n cynnig llais i weision sifil yn y gwaith a datblygiad proffesiynol parhaus.

Twitter: 

Prospect

Mae Prospect yn cynrychioli 140,000 o weithwyr proffesiynol, rheolwyr ac arbenigwyr ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Ni yw'r undeb i bobl mewn amrywiaeth o grwpiau galwedigaethol a phroffesiynol yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys: cyfrifeg, cyfathrebu a digidol, peirianneg, economeg, y gyfraith, ieithyddiaeth, ymchwil marchnad a chymdeithasol, rheoli prosiectau, gwyddoniaeth, ystadegau a llawer mwy.

Twitter: 

GDS

Yn ei canolbwynt benodol, bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) yn rhoi syniad o'r gwaith trawsnewid y mae'n ei wneud gydag adrannau i adeiladu gwasanaethau cyhoeddus sy'n diwallu anghenion eu defnyddwyr orau.

Bydd arddangosiadau rhyngweithiol a chyfarwyddiadol yn rhedeg trwy gydol y dydd. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar ystod o bethau y mae GDS yn eu cynnig, gan gynnwys Digital Marketplace, GOV.UK Verify, GOV.UK Notify a GOV.UK Pay. Byddwch hefyd yn gallu trefnu sesiynau cynghori 1: 1 i ddarganfod sut y gall GDS eich helpu chi.

Kahootz - Cydweithrediad cwmwl diogel

Ewch i stondin Kahootz, neu mynychwch ein gweithdy cleient ar ddiwrnod 1, i ddarganfod sut mae Kahootz yn cefnogi mudiadau megis y Weinyddiaeth Amddiffyn, yr Adran Iechyd, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a GIG Lloegr i rymuso eu staff i gydweithio'n ddiogel gydag aelodau'r tîm prosiect , asiantaethau partner, cyflenwyr a rhanddeiliaid allanol.

Ar gael o gytundeb fframwaith G-Cloud y DU - mae meddalwedd cydweithio cwmwl Kahootz yn cefnogi rhannu ffeiliau yn ddiogel trwy fannau gwaith ar-lein ffurfweddol y gellir eu haddasu'n gyflym ar gyfer achosion defnydd lluosog. Gyda chost trwydded gyfartalog o tua £3/y defnyddiwr /mis, nid yw’n costio llawer i'ch staff a'ch rhanddeiliaid fod yn Kahootz!

Contact Email: 
Twitter: 

UiPath

Wedi'i adeiladu ar gyfer busnes a TG, UiPath yw'r prif lwyfan ar gyfer menter Awtomeiddio Proses Robotig (RPA). Mae mwy na 700 o gwmnïau menter ac asiantaethau'r llywodraeth yn defnyddio llwyfan RPA Menter UiPath i ddefnyddio meddalwedd robotiaid sy'n efelychu a chyflawni prosesau ailadroddus, gan hybu cynhyrchiant busnes, gan sicrhau cydymffurfiaeth a gwella profiad cwsmeriaid ar draws gweithrediadau cefn swyddfa a blaen swyddfa.

Gyda chymuned ffyniannus o ddatblygwyr RPA o fwy na 120,000 ledled y byd, mae UiPath ar genhadaeth i ddemocrateiddio RPA a chefnogi chwyldro busnes digidol. Wedi'i leoli yn Ninas Efrog Newydd, mae presenoldeb UiPath yn ymestyn i 14 o wledydd ledled Ogledd America, Ewrop ac Asia. Cefnogir y cwmni gan $183M mewn arian cyfres nawdd A & B gan Accel, CapitalG, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Credo Ventures, Earlybird's Digital East Fund a Seedcamp. Roedd gwerth  Cyfres B UiPath yn fwy na $1 biliwn

Twitter: 

CS Local

Mae ‘Civil Service Local’ yn rhan o Grwp Gwasanaeth Sifil Swyddfa’r Cabinet.

Ein pwrpas yw dod ag adrannau ac asiantaethau at ei gilydd yn ein hardaloedd i gyflawni gweithredoedd a chyfleoedd i weision sifil a fydd yn dod â gweledigaeth Gwasanaeth Sifil Gwych at ei gilydd.

CMP

Mae CMP yn cefnogi datblygiad y sgiliau meddal sydd eu hangen i gofleidio ‘n gwahaniaethau, ar gyfer gwell cynhyrchiant ac ymgysylltu â gweithwyr, wrth feddu ar y sgiliau i ddatrys anghydfodau.

CMP yw arweinydd y DU mewn cyfathrebu a rheoli gwrthdaro yn y gweithle, gan gefnogi cleientiaid gyda Gwasanaethau Ymchwiliad a Chyfryngu, Ymgynghoriaeth a Hyfforddiant Sgiliau.

Keystone

Yr FDA yw'r undeb sy'n cynrychioli uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth sifil a chyrff cysylltiedig. Lansiodd yr FDA ei adran fwyaf newydd Keystone yn 2015 i hyrwyddo rôl rheolwyr canolog sy'n darparu ein gwasanaethau cyhoeddus a helpu HEO ac SEO ar draws y gwasanaeth sifil i ddatblygu eu gyrfa. Yn ogystal â chynnig  yr holl fanteision o aelodaeth yr FDA, gyda Keystone, rydym yn ymestyn ein cynnig dysgu a datblygu i staff mewn graddau HEO a SEO sy'n anelu i fod  y genhedlaeth nesaf o uwch arweinwyr. Mae cynnig datblygiad proffesiynol Keystone, ‘Keyskills’, yn darparu dosbarthiadau meistr, gweithdai a digwyddiadau i helpu staff i wella eu sgiliau presennol, yn ogystal â datblygu sgiliau newydd i symud ymlaen yn y gwasanaeth sifil heddiw.