April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Noddwr

Noddwr Platinwm

KPMG

Mae tîm KPMG Llywodraeth y DU a'r Sector Cyhoeddus yn cynnwys rhwydwaith croesweithredol o weithwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaethau Treth, Archwilio a Chynghori sy'n gweithredu o 22 swyddfa ledled y DU. Mae'r tîm yn cynnwys unigolion arbenigol sy'n deall sut i symleiddio'r gwasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion dinasyddion: p'un ai i ymuno staff swyddfa gefn a gwasanaethau rheng flaen, sicrhau newid sylweddol mewn trawsnewidiad digidol neu i ganolbwyntio pwer y gweithlu - gan gynnwys datblygu gallu a thalent y gwasanaeth sifil. Mae ein galluoedd yn seiliedig ar ein record flaenllaw o gyflenwi i gleientiaid, ac mae mewnwelediad cymhwysol wedi cyflwyno dull pragmatig i adrannau'r llywodraeth ledled y byd ar brosiectau cymhleth i gyflawni canlyniadau ystyrlon a chanlyniadau go iawn.

 

Twitter: 

Noddwr

BT

BT yw un o'r ychydig sefydliadau sy'n gweithio ar draws holl feysydd sector cyhoeddus y DU, sy'n galluogi sefydliadau i gwrdd â'r heriau o reoli costau a chynnal rhagoriaeth, i allu cael gafael ar, cofnodi a rhannu gwybodaeth o fewn ac ar draws asiantaethau ac adrannau. Credwn y bydd gweithio'n fwy hyblyg, gan rannu seilwaith a gwybodaeth ffisegol yn faes hanfodol i'r Gwasanaeth Sifil wrth symud ymlaen. Rydym yn ei alw'n 'the Art of Connecting', mae'n golygu rhoi gallu i chi gysylltu â chyfathrebu beth bynnag sydd ei angen arnoch, pryd bynnag a ble bynnag yr ydych.

Civil Service Pensioners' Alliance (CSPA)

Mae'r Civil Service Pensioners' Alliance (CSPA) yn sefydliad aelodaeth sy'n lobïo ar ran pensiynwyr cynlluniau pensiwn y Gwasanaeth Sifil a chynlluniau pensiwn cysylltiedig. Rydym yn sefydliad annibynnol, sydd ddim ynghlwm i barti gwleidyddol. Cydnabyddir CSPA gan Swyddfa'r Cabinet, Adrannau ac Asiantaethau eraill y Llywodraeth fel y corff sydd â'r hawl i siarad ar ran pensiynwyr y Gwasanaeth Sifil.

CSSC Sports & Leisure

Mae CSSC Sports & Leisure yn darparu ystod eang o weithgareddau hamdden a chwaraeon ar ddisgownt, diwrnodau blasu, arbedion ar siopa a bwyta allan a mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol sy'n cymryd rhan. Ein nod yw helpu i gynnal a hyrwyddo iechyd a lles y gwasanaeth sifil a'r sector cyhoeddus am £3.95 y mis yn unig.

 

FDA

Yr FDA yw’r undeb ar gyfer uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus. 

Rydym yn llais cryf i wasanaethau cyhoeddus a’r bobl sy’n eu darparu. Yn ogystal â’r gwasanaeth craidd a gynigir gennym, sef cynrychiolaeth, mae’r FDA hefyd yn darparu sgiliau a chyfleoedd i ddatblygu drwy ein cangen hyfforddi, FDA Learn. Mae hefyd yn cynnig cymorth a chyngor drwy ein gwasanaethau i aelodau gydag FDA Portfolio.

PCS (Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol)

PCS yw un o brif undebau llafur y DU gyda bron i 200,000 o aelodau. Cydnabyddir o fewn y Gwasanaeth Sifil a sefydliadau'r llywodraeth i drafod tâl ac amodau, mae PCS yn sefydliad ymgyrchu democrataidd sy'n cynnig llais i weision sifil yn y gwaith a datblygiad proffesiynol parhaus.

Twitter: 

Prospect

Mae Prospect yn cynrychioli 140,000 o weithwyr proffesiynol, rheolwyr ac arbenigwyr ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Ni yw'r undeb i bobl mewn amrywiaeth o grwpiau galwedigaethol a phroffesiynol yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys: cyfrifeg, cyfathrebu a digidol, peirianneg, economeg, y gyfraith, ieithyddiaeth, ymchwil marchnad a chymdeithasol, rheoli prosiectau, gwyddoniaeth, ystadegau a llawer mwy.

Twitter: 

NLP Ell & Dee Consultants

Tîm ysgogol o unigolion sydd ag angerdd dros ddysgu a datblygu. Yn arbenigo mewn deallusrwydd emosiynol, meddylfryd a gofal iechyd meddwl trwy amrywiaeth o fentrau dysgu rhyngweithiol sy'n ymgorffori'r elfennau perthnasol o NLP sydd wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â chleientiaid a sefydliadau er mwyn datblygu gweithlu sy'n perfformio'n dda, yn ddeallus yn emosiynol ac yn wydn i'r dyfodol.

Rydym yn credu mewn creu diwylliant o ddysgu a fydd yn gyrru ein cymdeithas a'i phobl yn ei flaen er mwyn helpu unigolion o bob oed a chefndir i wireddu eu potensial, gwella eu hunanymwybyddiaeth ac ymgysylltu'n rhagweithiol yn y gymdeithas trwy greu diwylliant o ddysgu a thwf parhaus

Kahootz - Cydweithrediad cwmwl diogel

Ewch i stondin Kahootz, neu mynychwch ein gweithdy cleient ar ddiwrnod 1, i ddarganfod sut mae Kahootz yn cefnogi mudiadau megis y Weinyddiaeth Amddiffyn, yr Adran Iechyd, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a GIG Lloegr i rymuso eu staff i gydweithio'n ddiogel gydag aelodau'r tîm prosiect , asiantaethau partner, cyflenwyr a rhanddeiliaid allanol.

Ar gael o gytundeb fframwaith G-Cloud y DU - mae meddalwedd cydweithio cwmwl Kahootz yn cefnogi rhannu ffeiliau yn ddiogel trwy fannau gwaith ar-lein ffurfweddol y gellir eu haddasu'n gyflym ar gyfer achosion defnydd lluosog. Gyda chost trwydded gyfartalog o tua £3/y defnyddiwr /mis, nid yw’n costio llawer i'ch staff a'ch rhanddeiliaid fod yn Kahootz!

Contact Email: 
Twitter: 

IBM

Mae IBM yn gwmni llwyfan cwmwl a datrysiadau gwybyddol byd-eang, sydd wedi datblygu'n barhaus dros y ganrif ddiwethaf i aros ar flaen y gad o ran arloesedd technolegol. Ni yw'r cyflogwr technoleg ac ymgynghori mwyaf yn y byd, gyda mwy na 375,000 o weithwyr yn gwasanaethu cleientiaid mewn 170 o wledydd. Mae IBM Research wedi diffinio dyfodol technoleg gwybodaeth gyda mwy na 3,000 o ymchwilwyr mewn 12 labordy ar draws chwe chyfandir. Mae gwyddonwyr o IBM Research wedi cynhyrchu chwech Llawrwydd Nobel. Mae ein galluoedd mewn AI, data a dadansoddi, cwmwl, symudol, cymdeithasol a diogelwch wedi helpu'r DU i ddatblygu i fod yn un o wledydd datblygedig digidol mwyaf y byd. Mae'r chwyldro digidol hwn yn ein galluogi ni a'n cleientiaid i gasglu a dadansoddi data mewn ffyrdd nad oedd erioed wedi bod yn bosibl o'r blaen; gan helpu sefydliadau'r DU i ddatgloi mewnwelediadau newydd ac arwain cyfnod newydd o fusnes gwybyddol.

Gall mynychwyr sydd â diddordeb cael mwy o wybodaeth am sut y mae IBM yn defnyddio data personol gyfeirio at ddatganiad preifatrwydd IBM, a gallant dynnu yn ôl eu caniatâd marchnata i IBM ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost at NETSUPP@us.ibm.com a gallant ddad-danysgrifio o dderbyn negeseuon e-bost marchnata o IBM trwy glicio dolenni dad-danysgrifio ym mhob e-bost marchnata o'r fath.

CS Healthcare

Mae CS Healthcare yn ddarparwr yswiriant iechyd cydfuddiannol sydd, ers 1929, wedi arbenigo mewn diogelu iechyd gweision sifil. Mae’r ffaith ein bod yn gydfuddiannol yn golygu bod ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn ymfalchïo wrth roi lefel uchel o wasanaeth personol a darparu gorchydd ar gyfer unigolion a grwpiau.

Gwefan: CS Healthcare

PA Consulting Group

Yn ymgynghoriaeth arloesi a thrawsnewid, credwn yn y pŵer o ddyfeisgarwch i adeiladu dyfodol dynol cadarnhaol mewn byd sy'n cael ei yrru gan dechnoleg.

Wrth i strategaethau, technolegau ac arloesi wrthdaro, rydym yn troi cymhlethdod yn gyfle.

Mae ein timau amrywiol o arbenigwyr yn cyfuno meddwl arloesol a thechnolegau datblygol i symud ddatblygu ymhellach, yn gyflymach. Mae ein cleientiaid yn addasu ac yn trawsnewid, a gyda'n gilydd, rydym yn cyflawni canlyniadau parhaus.

Mae gennym dros 2,600 o arbenigwyr mewn defnyddwyr, amddiffyn a diogelwch, ynni a chyfleustodau, gwasanaethau ariannol, llywodraeth, gofal iechyd, gwyddorau bywyd, gweithgynhyrchu a thrafnidiaeth, teithio a logisteg. Ac rydym yn gweithredu'n fyd-eang o swyddfeydd ledled America, Ewrop, y Nordics a'r Gwlff.

PA. Dod â dyfeisgarwch yn Fyw.

Gwefan: PA Consulting Group

Twitter:  @PA_Consulting

EQworks

Mae EQworks.co.uk yn arbenigwr blaenllaw mewn darparu sgiliau Cudd-wybodaeth Emosiynol trwy annog, hyfforddi ac asesu arweinyddiaeth a pherfformiad. Maent yn bartner dibynadwy ar draws llawer o adrannau'r Llywodraeth a sefydliadau sector preifat.

"Rydym yn rhoi meistrolaeth emosiynol wrth wraidd datblygiad pobl, tîm a diwylliant oherwydd dyna le mae'n perthyn. Credwn fod anogaeth a hyfforddiant deallusrwydd emosiynol yn rhoi'r ateb i arweinyddiaeth broblemus a phwysau cynyddol mewn amser gynyddol ddeinamig a thechnolegol. Mae ein modelau arweinyddiaeth holistig, wedi'u seilio ar EQ, yn gwneud synnwyr ac yn dod yn hanfodol.

Rydym yn datblygu'r sgiliau personol a chymdeithasol sy'n angenrheidiol i lwyddo a datgloi potensial, oherwydd mae EQ yn gweithio. "

Gwefan:  EQworks

Twitter:  @eqworkscoaching

UiPath

Wedi'i adeiladu ar gyfer busnes a TG, UiPath yw'r prif lwyfan ar gyfer menter Awtomeiddio Proses Robotig (RPA). Mae mwy na 700 o gwmnïau menter ac asiantaethau'r llywodraeth yn defnyddio llwyfan RPA Menter UiPath i ddefnyddio meddalwedd robotiaid sy'n efelychu a chyflawni prosesau ailadroddus, gan hybu cynhyrchiant busnes, gan sicrhau cydymffurfiaeth a gwella profiad cwsmeriaid ar draws gweithrediadau cefn swyddfa a blaen swyddfa.

Gyda chymuned ffyniannus o ddatblygwyr RPA o fwy na 120,000 ledled y byd, mae UiPath ar genhadaeth i ddemocrateiddio RPA a chefnogi chwyldro busnes digidol. Wedi'i leoli yn Ninas Efrog Newydd, mae presenoldeb UiPath yn ymestyn i 14 o wledydd ledled Ogledd America, Ewrop ac Asia. Cefnogir y cwmni gan $183M mewn arian cyfres nawdd A & B gan Accel, CapitalG, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Credo Ventures, Earlybird's Digital East Fund a Seedcamp. Roedd gwerth  Cyfres B UiPath yn fwy na $1 biliwn

Twitter: 

Indesser

Mae Indesser, a ffurfwyd yn 2015 yn cyflenwi gwasanaethau ar gyfer fframwaith a gynhelir ar y cyd â Swyddfa'r Cabinet. Mae'n cynnig mynediad at arbenigedd yn y sector preifat mewn gwasanaethau casglu dyledion a data ar gyfer adrannau'r llywodraeth ac awdurdodau lleol, heb orfod mynd i dendr.

Gwefan:  Indesser

Adeiladu Contract a Gallu Rheoli Cyflenwyr

Mae'r Llywodraeth yn buddsoddi yn natblygiad staff sy'n ymwneud â rheoli contractau a chyflenwyr trydydd parti. Mae'r fenter draws-lywodraeth hon a gyflwynir gan y Rhaglen Gallu Rheoli Contractau (CMCP) ac wedi'i seilio ar y Safonau Proffesiynol Rheoli Contract, wedi'i gynllunio i gefnogi, hyfforddi ac achredu staff sy'n rheoli, cefnogi neu oruchwylio rheolaeth contract neu gyflenwr.

Dewch i gael gwybod pa hyfforddiant fydd ar gael.

Gwefan:  Eich helpu gyda rheoli cyflenwyr a chontractau

Registers of Scotland

“Mae Registers of Scotland (RoS) yn gyfrifol am lunio a chynnal 19 cofrestr gyhoeddus sy'n ymwneud â thir, eiddo a dogfennau cyfreithiol eraill yn yr Alban. Rydym yn sefydliad gyda chanrifoedd o hanes, ond mae'n fandad o'r 21ain ganrif i fod yn ased digidol effeithiol cyntaf ar gyfer yr Alban. "

Gwefan: Registers of Scotland

Twitter: @RegistersOfScot

FDA

Yr FDA yw'r undeb ar gyfer uwch arweinwyr a gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth sifil.

Am bron i 100 mlynedd mae'r FDA wedi darparu rhagoriaeth mewn cynrychiolaeth; datblygiad gyrfa a llais pragmatig mewn trafodaethau.

Rydym yn llais pwerus sy'n amddiffyn didueddrwydd, hygrededd a phroffesiynoldeb gweision sifil a byddwn bob amser yn sefyll i fyny am werthoedd y gwasanaeth sifil.

Gwefan:  FDA

6point6

Mae 6point6 yn ymgynghoriaeth TG annibynnol, wedi'i lleoli yng Nghanol Llundain, sy’n dod ag ymagwedd newydd a chraff at gyflwyno technoleg.

Wedi’i sefydlu yn 2012, nhw yw un o'r cwmnïau technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, gan sicrhau 13eg safle yn y Tech Track 100 blynyddol anrhydeddus yn y Sunday Times. Ers eu ffurfio maent wedi cyflawni dros 30 o brosiectau mawr, gan gynnwys y rhai hynny sydd â chyllidebau sy'n werth mwy na £50 miliwn.

Mae arbenigedd arloesedd a thechnoleg TG yn ganolog i weledigaeth a strategaeth 6point6. Maent yn hapus yn yr ystafell ffwrdd yn briffio arweinwyr busnes ac o fewn timau cyflwyno yn darparu eu sgiliau a'u gwybodaeth ddofn i ddatrys problemau busnes. Mae 6point6 yn deall sut y gall defnyddiau deallus o dechnoleg gael eu mabwysiadu er mwyn darparu mantais gystadleuol ar draws diwydiannau.

Gwefan: 6point6

Hwb Plismona Rhyngwladol ar y Cyd

Mae'r Hwb Plismona Rhyngwladol yn darparu porth i bartneriaid domestig a byd-eang gael mynediad i gymorth gorau heddlu’r DU ac mae'n cyfrannu at ystod o weithgarwch rhyngwladol. Mae'n sicrhau ymagwedd gydlynol gan yr heddlu a'r llywodraeth ac mae'n datblygu partneriaethau byd-eang, gan wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i'r DU trwy ei rwydweithiau strategol.

Ffrwd Gyflym a Thalet Cynnar y Gwasanaeth Sifil

Mae Ffrwd Gyflym Thalet Cynnar yn cynnig cyfleoedd i raddedigion a phobl sy’n gadael yr ysgol a cholegau. Mae'r Ffrwd Gyflym yn darparu llwybrau gyrfa arweinyddiaeth gyflym trwy 15 o gynlluniau gwahanol a gall gweision sifil presennol wneud cais os oes ganddynt radd neu beidio. Mae'r Ffrwd Gyflym yn cynnig chew prentisiaethau uwch i rai nad ydynt yn raddedigion.

faststream.gov.uk @faststreamuk

Gwefan:  Civil Service Fast Stream and Early Talent

Twitter:  @CSFastTrackApp

Canolfan Ragoriaeth Awtomeiddio Proses Robotig

Nod Canolfan Rhagoriaeth yr RPA yw cyflymu'r broses o ddefnyddio RPA ar draws y llywodraeth. Gall y CoE gefnogi adrannau i ddeall y dechnoleg, eich achos defnydd ac mewn creu achosion busnes. Yn ogystal, trwy ein partneriaeth â Capgemini, rydym yn cynnig gwasanaethau datblygu heb yr angen am brosesau caffael ychwanegol.

E-bost Cyswllt: RPACoE@cabinetoffice.gov.uk

Dadansoddiad y Llywodraeth: Swyddogaeth Dadansoddi

Wedi'i lansio eleni, mae'r Swyddogaeth Dadansoddi yn gweithredu fel y ffocws ar gyfer arfer gorau gwasanaethau ymchwil a dadansoddi o fewn y Llywodraeth. Ei genhadaeth yw cefnogi pawb yn y llywodraeth i wneud penderfyniadau gwell fel bod polisi a gweithrediadau yn darparu gwerth am arian ac yn gwella bywydau pobl y DU.

Gwefan:  Government Analysis: Analysis Function

Twitter:  @AnalysisFuncti1

Vodafone

Vodafone Group yw un o gwmnïau telgyfathrebu mwyaf y byd ac mae'n darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys cyfathrebu llais, negeseuon, data a sefydlog. Mae gan Vodafone Group weithrediadau symudol mewn 25 o wledydd, partneriaid â rhwydweithiau symudol mewn 45 arall, a gweithrediadau band eang sefydlog mewn 18 marchnad. Ar 31 Mawrth 2018, roedd gan Vodafone Group 535.8 miliwn o gwsmeriaid symudol a 19.7 miliwn o gwsmeriaid band eang sefydlog, gan gynnwys India a'r holl gwsmeriaid ym nghyd-fentrau a chydgwmnïau Vodafone.

Gwefan: Vodafone

Knowledgepool

Mae Knowledgepool wedi cyflwyno prentisiaethau yn y Gwasanaeth Sifil a'r sector cyhoeddus ehangach ers dros 5 mlynedd. Yn ystod yr amser hwnnw, rydym wedi helpu dros 3000 o brentisiaid i ddatblygu eu sgiliau a datblygu eu gyrfaoedd. Yn rhan o Capita PLC, mae Knowledgepool yn cefnogi prentisiaid ledled y wlad ac ym mis Hydref 2017 graddiwyd hwy yn 'Dda' gan Ofsted

Gwefan:  Knowledgepool

Twitter:  @Knowledgepool

Adnoddau Dynol y Gwasanaeth Sifil

Mae Adnoddau Dynol y Gwasanaeth Sifil (CSHR) yn cefnogi gweithlu'r llywodraeth, gan helpu adrannau a phroffesiynau i adeiladu Gwasanaeth Sifil gwych. Mae CSHR yn darparu gwasanaethau arbenigol ac yn cynnig arweiniad mewn meysydd gan gynnwys cyflog a gwobrwyo, rheoli talent, polisïau cyflogaeth, cynllunio gweithlu, a dysgu a datblygu.

Gwefan:  CSHR

Twitter:  @CSHRgovuk

SmartSurvey

Mae SmartSurvey yn darparu llwyfan arolwg ar-lein diogel i dros 180,000 o ddefnyddwyr ledled y byd. Maent yn gwasanaethu cwsmeriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys: Y GIG, y Swyddfa Gartref, Ofsted, y Cyngor Meddygol Cyffredinol, a llawer mwy. Mae eu storfa ddata yn y DU yn nodwedd ddeniadol, yn enwedig gyda’r orfodaeth o’r ddeddfwriaeth GDPR newydd.

Gwefan: SmartSurvey

Twitter:  @SmartSurvey

Swyddogaeth Fasnachol y Llywodraeth

Mae'r llywodraeth yn gwario £49 biliwn bob blwyddyn ar gontractau allanol sy'n cynrychioli amrywiaeth helaeth o nwyddau a gwasanaethau pwysig (ac yn aml sy'n gwella neu'n achub bywyd). Pan fyddwn yn gwario'r arian hwn yn dda, rydym yn gallu cyflawni gwerth rhagorol am arian a llunio gwasanaethau o'r radd flaenaf. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, mae oddeutu 4,000 o weision sifil yn gweithio mewn rolau masnachol ar draws pob adran o'r llywodraeth, ac ar y cyd rydym yn ffurfio Swyddogaeth Fasnachol y Llywodraeth (GCF).

Gwefan:  Government Commercial Function

Womble Bond Dickinson

Mae Womble Bond Dickinson yn gwmni cyfreithiol trawsatllanig sy'n gweithio'n agos gyda Llywodraeth Ganolog y DU ac Awdurdodau Lleol, yn ogystal â sefydliadau ehangach eraill yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae gennym brofiad helaeth o ran deall gofynion gweithio yn y maes cyhoeddus gyda ffocws cryf ar yrru gwerth gorau ar gyfer y pwrs cyhoeddus, gan gynnwys trwy ddefnyddio technoleg arloesol.

Ar hyn o bryd rydym yn cynghori nifer o Adrannau ac asiantaethau Llywodraeth y DU gan ddarparu gwasanaeth llawn o arbenigedd cyfreithiol ar draws ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys cyngor masnachol, ymgyfreitha, eiddo tiriog a chyngor cyflogaeth. Penodwyd y cwmni'r llynedd fel cwmni Haen 1 o dan y Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol RM3786 gan Wasanaeth Masnachol y Goron yn cynghori Adrannau Llywodraeth Ganolog, Asiantaethau a Chyrff Hyd Braich.

Un o’r 20 o brif gwmnïau cyfraith y DU, gyda mwy na 1,000 o gyfreithwyr wedi'u lleoli mewn 27 o swyddfeydd yn DU a'r Unol Daleithiau, rydym yn darparu arbenigedd a mewnwelediad cyfreithiol ar draws ystod o sectorau, gan gynghori'n rheolaidd ar brosiectau seilwaith ar raddfa fawr. Roeddem yn rhan o'r gweithgor oedd yn paratoi'r adroddiad arloesol ar botensial ‘Distributed Ledger Technology’ ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat, a gyhoeddwyd gan yr Arglwydd Holmes a'i lansio yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 28 Tachwedd 2017.

Gwefan:  Womble Bond Dickinson

Twitter:  @WBD_UK

Rhaglen Allgymorth Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn

O dan y penawd 'giving students a start', mae Rhaglen Allgymorth Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi bod yn gweithio, am 16 mlynedd, gyda Cholegau, Academïau ac Ysgolion ledled y DU lle mae amrywiaeth yn aml> 60%, dros 100 o genhedloedd ac ieithoedd yn bresennol, ac mae llawer o fyfyrwyr wedi'u dynodi 'mewn perygl' gyda chymorth cwricwlwm, datblygiad personol a sgiliau cyflogadwyedd.  Mae dros 2,500 o fyfyrwyr bob blwyddyn, llawer ohonynt heb neb yn gweithio yn eu teulu neu wedi colli allan ar unrhyw brofiad gwaith, yn elwa o gefnogaeth, naill ai’n yr ystafell ddosbarth drwy fentora, tasgau a chyfweliadau ffug, neu’n cael eu cynnwys mewn ymweliadau 'blasu' â Whitehall i roi blas o'r gweithle, ein cyfleusterau, ein treftadaeth, cwrdd â chydweithwyr ac edrych ar gyfleoedd ar draws y sector cyhoeddus. Mae llawer hefyd yn cael y cyfle i chwarae rôl fel y Prif Weinidog a Gweinidogion eraill yn y Gweithdy Argyfwng MOD, yn ceisio datrys argyfwng tramor a chyflwyno 'cynhadledd i'r wasg' - mae'r cyfan wedi'i anelu at helpu'r genhedlaeth nesaf i ddeall rolau a chyfrifoldebau ar draws llywodraeth.

Twitter:  @defencehq

Milwyr Wrth Gefn y Gwasanaeth Sifil

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn gwerthfawrogi'r buddion y mae Milwyr Wrth Gefn yn dod i'w gweithle, gan gynnwys datblygu sgiliau trosglwyddadwy. Mae'r gwasanaeth milwyr wrth gefn yn heriol, yn wobrwyol ac yn cyflwyno cyfleoedd na allwch ddod o hyd i unrhyw le arall. Dim ond un o ystod o sgiliau trosglwyddadwy sydd o fudd i dros 1,750 o Weision Sifil sydd yn y Lluoedd Wrth Gefn ar draws y DU yw arweinyddiaeth.

Gwefan:  Civil Service Reserves

Twitter:  @CSReserves

SQA

Mae SQA yn ddarparwr gwasanaethau addysgol blaenllaw, rydym yn cynnig gwasanaethau mewn llu o feysydd, gan gynnwys achredu safonau proffesiynol, asesu, ardystio, cymwysterau a hyfforddiant.

Gallwn gynnig cyngor ar sail ymgynghori yn unig, neu gallwn gefnogi mewn cynllunio a chyflwyno rhaglen o wasanaethau.

Gwefan: SQA

Twitter:  @SQAnews

GDS

Yn ei hyb penodol, bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) yn rhoi syniad o'r gwaith trawsnewid y mae'n ei wneud gydag adrannau i adeiladu gwasanaethau cyhoeddus sy'n diwallu anghenion eu defnyddwyr orau.

Bydd arddangosiadau rhyngweithiol ac addysgiadol yn rhedeg trwy gydol y dydd. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar ystod o bethau y mae GDS yn eu cynnig, gan gynnwys Digital Marketplace, GOV.UK Verify, GOV.UK Notify a GOV.UK Pay. Byddwch hefyd yn trefnu lle ar sesiynau cynghori wyneb yn wyneb i weld sut y gall GDS eich helpu

Atkins, aelod o’r SNC-Lavalin Group

Busnes SNC-Lavalin’s Atkins yw un o ymgynghoriaethau dylunio, peirianneg a rheoli prosiect sydd â'r parch mwyaf yn y byd. Gyda'i gilydd, mae SNC-Lavalin, cwmni proffesiynol a chwmni rheoli prosiectau integredig byd-eang ac Atkins yn helpu ein cleientiaid i gynllunio, dylunio a galluogi prosiectau cyfalaf mawr, a darparu ymgynghoriaeth arbenigol sy'n cwmpasu'r cylch bywyd llawn prosiect.

Gwefan:  Atkins Global

Twitter:  @atkinsglobal

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder - Rhwydwaith Cynghreiriaid Iechyd Meddwl

Mae Rhwydwaith Cynghreiriaid Iechyd Meddwl y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn grŵp o wirfoddolwyr dan arweiniad staff ac maent yn ffynhonnell wybodaeth hanfodol i staff a rheolwyr. Maent yn ffynhonnell gefnogol o gymorth i unigolion ar adeg o angen sy'n gwrando, cydymdeimlo a chyfeirio at wasanaethau cymorth proffesiynol lle bo hynny'n briodol.

Cyswllt e-bost:  Jaz.Deo@publicguardian.gov.uk

Twitter:  @MoJGovUk

Cognizant

Cognizant yw un o gwmnïau gwasanaethau proffesiynol mwyaf blaenllaw'r byd, yn trawsnewid modelau busnes, gweithredu a thechnoleg cleientiaid ar gyfer y cyfnod digidol. Wedi'i leoli ymhlith y cwmnïau a edmygir fwyaf yn y byd, mae ein dull ymgynghorol unigryw, sy'n seiliedig ar ddiwydiant, yn helpu cleientiaid i adolygu, adeiladu a rhedeg busnesau mwy arloesol ac effeithlon.

Gwefan:  Cognizant

Twitter: @Cognizant

Y Gwasanaeth Ansolfedd

Ni yw asiantaeth y Llywodraeth sy'n helpu i gyflawni hyder economaidd trwy gefnogi'r rheiny sydd mewn trallod ariannol, mynd i'r afael â cham-drin ariannol a sicrhau'r canlyniadau gorau i gredydwyr.

Gwefan: The Insolvency Service

Twitter:  @InsolvencyGovUK

Proffesiwn Diogelwch y Llywodraeth

Prif amcan y GSPU yw adeiladu proffesiwn deinamig sy'n ymgysylltu, cefnogi ac ysbrydoli'r gymuned ddiogelwch gyfredol a denu talent amrywiol i yrfa yn niogelwch y llywodraeth. Mae hyn yn cynnwys datblygu gwaith i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau diogelwch a datblygu'r proffesiwn yn fwy eang.

Big White Wall

Mae Big White Wall yn wasanaeth iechyd meddwl a lles digidol sydd wedi'i ddynodi'n Arloesedd Effaith Uchel gan y GIG. Mae BWW yn gweithio ar draws nifer o farchnadoedd gan gynnwys gofal iechyd, milwrol, cyflogwyr ac addysg, ar hyn o bryd yn cwmpasu 45% o boblogaeth y DU, gan gynnwys contractau gyda CThEM a'r Swyddfa Gartref.

Website:  Big White Wall

Gwefan:  @BigWhiteWall1

Gwaed a Thrawsblaniadau GIG

Mae Gwaed a Thrawsblaniadau GIG angen 250,000 o roddwyr newydd eleni i ddisodli'r rhai nad ydynt bellach yn rhoi ac i sicrhau bod gennym y cymysgedd cywir o grwpiau gwaed i gydweddu anghenion cleifion yn y dyfodol. Ydych chi'n gwybod eich grŵp gwaed? Gall ymwelwyr i Wasanaeth Sifil yn Fyw ddarganfod ar y diwrnod pan fyddant yn cofrestru fel rhoddwyr gwaed newydd.

Gwefan:  blood.co.uk

Twitter:  @GiveBloodNHS

Commsave

Mae Commsave yn bodoli i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n haelodau, gyda chynhyrchion wedi'u teilwra ar gyfer eu hanghenion. Yn cwmpasu cwmnïau cyfathrebu a'r Adran Gwaith a Phensiynau, ledled y wlad. Rydym yn cynnig ffordd rhad ac am ddim i chi i arbed a ffordd well o fenthyca, gan roi mwy o reolaeth o’ch arian.

Twitter:  @Commsave

Veran Performance

Mae Veran Performance yn ymgynghoriaeth Technoleg Agnostig ‘boutique’, sy'n arbenigo mewn trawsnewid Adnoddau Dynol a Chyllid.

Rydym yn helpu busnesau i weithredu a gwneud y gorau o dechnoleg Adnoddau Dynol a Chyllid newydd. Rydym yn gweithio gyda chi, gwella sgiliau a chefnogi eich tîm AD i sicrhau eich bod yn cael y budd mwyaf posibl o'ch buddsoddiad mewn newid.

Gwefan: Veran Performance

Twitter:  @veranperformanc

CS Local

Mae ‘Civil Service Local’ yn rhan o Grwp Gwasanaeth Sifil Swyddfa’r Cabinet.

Ein pwrpas yw dod ag adrannau ac asiantaethau at ei gilydd yn ein hardaloedd i gyflawni gweithredoedd a chyfleoedd i weision sifil a fydd yn dod â gweledigaeth Gwasanaeth Sifil Gwych at ei gilydd.

Proffesiwn Gwyddoniaeth a Pheirianneg y Llywodraeth (GSE)

Rydym yn cynnwys  dros 10,000 o weision sifil, ac yn agored i weision y goron a chyhoeddus, sydd gyda chefndir neu ddiddordeb mewn gwyddoniaeth a pheirianneg. Rydym yn gweithio mewn ystod o rolau arbenigol dwfn, arbenigol polisi, dadansoddol a gweithredol dwfn. Mae ein harbenigedd i’w gael ar draws y DU cyfan.

Gwefan:  Government Science & Engineering (GSE) profession

Twitter:  @uksciencechief

Y Ganolfan Arbenigedd ar gyfer Atal Twyll

Mae'r Ganolfan Arbenigedd ar gyfer Atal Twyll yn gweithio gyda sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus i leihau colled drwy dwyll a chamgymeriadau a chynyddu gallu’r sector cyhoeddus i ymdrin â thwyll yn effeithiol.

Twitter:  @GCFProfession

Gwasanaethau Talu’r Llywodraeth NS&I

Mae Gwasanaethau Talu Llywodraeth NS&I (NS&I) yn rhan o Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I). Mae NS&I yn Asiantaeth Weithredol Canghellor y Trysorlys gyda £157 biliwn (1) wedi'i fuddsoddi gan 25 miliwn o gwsmeriaid (1).

Mae NS&I GPS yn cyflenwi atebion bancio a thalu arloesol sy’n fodern, diogel a hynod gystadleuol ar gyfer adrannau'r llywodraeth, gan gynnwys y Swyddfa Gartref, CThEM a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Ar gyfer CThEM rydym yn darparu'r gwasanaeth Cymorth i Gynilo. O dan 'ymbarél' y Gwasanaethau Gofal Plant, rydym yn gweithio gyda CThEM i ddarparu Gofal Plant di-dreth a'r cynllun gofal plant am ddim o 30 awr.

Gan fod NS&I GPS yn rhan o'r llywodraeth, mae ein hymrwymiad 'Coron i'r Goron' yn galluogi cyflymder i gaffael yn y farchnad sy'n cynnwys trafodaethau cydweithredol cynnar i ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion adrannol.

Credwn y gallwn helpu llawer mwy o adrannau'r llywodraeth i weithredu polisi'n effeithlon a gwneud y gorau o gyllidebau er mwyn darparu gwasanaethau bancio a thalu trawsnewidiol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 (1 2018)

https://www.linkedin.com/showcase/nsandi-gps/

Gwefan: NS&I GPS

Academi Amddiffyn y Deyrnas Unedig

Pwrpas yr Academi Amddiffyn yw datblygu'r ymagwedd ddeallusol sydd ei angen ar gyfer llwyddiant sefydliadol ac i redeg adran llywodraeth fodern. Er mwyn cadw ein myfyrwyr ar flaen y gad mewn digwyddiadau byd-eang, mae ein haddysg wedi'i chynllunio i ddatgloi eu sgiliau gwybyddol ac ehangu gallu deallusol, sy'n drosglwyddadwy i sefydliadau anllywodraethol a rhyngwladol.

CMP

Mae CMP yn cefnogi datblygiad y sgiliau meddal sydd eu hangen i gofleidio ‘n gwahaniaethau, ar gyfer gwell cynhyrchiant ac ymgysylltu â gweithwyr, wrth feddu ar y sgiliau i ddatrys anghydfodau.

CMP yw arweinydd y DU mewn cyfathrebu a rheoli gwrthdaro yn y gweithle, gan gefnogi cleientiaid gyda Gwasanaethau Ymchwiliad a Chyfryngu, Ymgynghoriaeth a Hyfforddiant Sgiliau.

Ysgol Fusnes Henley

Mae Ysgol Fusnes Henley yn ysgol fusnes deirgwaith achrededig sydd yn rhan o Brifysgol Reading. Mae Henley yn hysbys am drawsnewid unigolion a sefydliadau - trwy addysgu arbenigol, partneriaethau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ac ymchwil blaengar. Mae gennym gampysau, swyddfeydd a phartneriaethau ledled y byd a 75,000 o gyn-fyfyrwyr o 150 o wledydd.

Gwefan:  Henley

Twitter: @HenleyBSchool

Coleg Caerdydd a'r Fro

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn fusnes addysgol blaenllaw, sy'n gweithio i drawsnewid addysg a hyfforddiant ar draws rhanbarth prif ddinas Cymru

Rydym yn gweithio gyda miloedd o gyflogwyr i ddod â hyfforddiant a datblygiad arloesol i'w busnes. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu pobl fedrus a thalentog i sefydliadau a hefyd hyfforddi gweithwyr cyfredol i'r safonau uchaf.

Enillwyr y Beacon Award anrhydeddus, Coleg Caerdydd a'r Fro yw'r prif ddarparwr prentisiaethau yn Rhanbarth y Brif Ddinas, yn arwain y Cynghrair Sgiliau Ansawdd, consortiwm o 22 o ddarparwyr dysgu yn y gwaith o gyflwyno prentisiaethau o safon ar draws sectorau blaenoriaeth y llywodraeth.

Am ragor o wybodaeth am sut gall Coleg Caerdydd a'r Fro gefnogi eich busnes, cysylltwch â ni yn commercial@cavc.ac.uk neu ewch i www.cavc.ac.uk

Gwefan:  CAVC

Twitter:  @CAVCemployers

Proffesiwn Polisi, Arbenigeddau Seneddol ac UE

Bydd cydweithwyr Proffesiwn Polisi'r Gwasanaeth Sifil a Seneddol yn cynnal cwisiau (gyda gwobrau!) ac yn hyrwyddo ein gwaith yng nghalon y llywodraeth. Byddwn yn amlinellu'r cyfleoedd i gwrdd â'ch potensial - o Brentisiaethau a Rhaglenni Meistr ar gyfer arweinwyr polisi’r dyfodol, i raglenni gwybodaeth Seneddol ac UE i bawb.

Gwefan: Policy Profession

Twitter: @policyprofession

Y Gyfarwyddiaeth Atal Twyll a Chydymffurfiaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau

Sefydlwyd y Gyfarwyddiaeth Atal Twyll a Chydymffurfiaeth o fewn yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 2017 i ddod â'n holl arbenigwyr twyll, gwall a dyled at ei gilydd o dan un Gyfadran. Mae CFCD yn darparu dull cydgysylltiedig 'o’r dechrau i’r diwedd' tuag at dwyll, gwall a dyled i fynd i'r afael â'r sialensiau mawr sydd o'n blaenau

Gwefan:  DWP

Twitter: @DWP

Keystone

Yr FDA yw'r undeb sy'n cynrychioli uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth sifil a chyrff cysylltiedig. Lansiodd yr FDA ei adran fwyaf newydd Keystone yn 2015 i hyrwyddo rôl rheolwyr canolog sy'n darparu ein gwasanaethau cyhoeddus a helpu HEO ac SEO ar draws y gwasanaeth sifil i ddatblygu eu gyrfa. Yn ogystal â chynnig  yr holl fanteision o aelodaeth yr FDA, gyda Keystone, rydym yn ymestyn ein cynnig dysgu a datblygu i staff mewn graddau HEO a SEO sy'n anelu i fod  y genhedlaeth nesaf o uwch arweinwyr. Mae cynnig datblygiad proffesiynol Keystone, ‘Keyskills’, yn darparu dosbarthiadau meistr, gweithdai a digwyddiadau i helpu staff i wella eu sgiliau presennol, yn ogystal â datblygu sgiliau newydd i symud ymlaen yn y gwasanaeth sifil heddiw. 

Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS)

Mae Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) yn asesu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd heddluoedd a gwasanaethau tân ac achub yn annibynnol - er budd y cyhoedd.

CFH Docmail

Gyda blynyddoedd o brofiad yn cydweithio ag adrannau llywodraeth leol a chanolog, rydym yn brif ddarparwyr cymeradwy diogel CCS, gwella gwasanaethau, cefnogi targedau effeithlonrwydd ac arwain y ffordd gyda strategaethau trawsnewid digidol.

I gael gwybod mwy cysylltwch â Jason Lusty ar 01761 416311 neu jason.lusty@cfh.com

Gwefan: CFH Docmail

Twitter:  @CFH_Docmail

Swyddfa Eiddo'r Llywodraeth ac Asiantaeth Eiddo'r Llywodraeth

Mae Swyddfa Eiddo'r Llywodraeth (OGP) ac Asiantaeth Eiddo'r Llywodraeth (GPA) yn gweithio gyda'i gilydd i reoli £350bn o dir ac asedau'r llywodraeth. Gyda'n gilydd, rydym yn darparu Strategaeth Ystâd y Llywodraeth. Dewch i'n gweld ar stondin tri i gael gwybod mwy am weithio'n SMART, Canolfannau'r Llywodraeth, Lleoliadau ar gyfer Twf ac Un Ystâd Gyhoeddus yn trawsnewid y gwasanaeth sifil a gwasanaethau cyhoeddus ledled y wlad.

Swyddfa Eiddo'r Llywodraeth https://www.gov.uk/government/groups/office-of-government-property-ogp

Twitter @UKGovPropAgency

Gwefan: Government Property Agency

Twitter: @@UKGovProperty

Datganoli a Chi

Mae Datganoli a Chi yn ymgyrch ddysgu sy'n anelu i wella dysgu rhynglywodraethol a gallu datganoli ar draws y Gwasanaeth Sifil. Mae Un Gwasanaeth Sifil yn cefnogi llu o lywodraethau ac mae angen i bob gwas sifil ddeall y newidiadau sy'n digwydd wrth i fwy o bwerau gael eu datganoli.

Gwefan: Devolution and You

Twitter:  @CSDevoTeam

GDS

Yn ei canolbwynt benodol, bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) yn rhoi syniad o'r gwaith trawsnewid y mae'n ei wneud gydag adrannau i adeiladu gwasanaethau cyhoeddus sy'n diwallu anghenion eu defnyddwyr orau.

Bydd arddangosiadau rhyngweithiol a chyfarwyddiadol yn rhedeg trwy gydol y dydd. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar ystod o bethau y mae GDS yn eu cynnig, gan gynnwys Digital Marketplace, GOV.UK Verify, GOV.UK Notify a GOV.UK Pay. Byddwch hefyd yn gallu trefnu sesiynau cynghori 1: 1 i ddarganfod sut y gall GDS eich helpu chi.

IACCM

Mae IACCM yn gymdeithas ddi-elw, traws-ddiwydiannol ac yn y fforwm byd-eang ar gyfer arloesi mewn perthynas ag arferion masnachu.

Ein nod yw adnabod a hyrwyddo'r safonau a'r arferion rhyngwladol ar gyfer diffinio a rheoli perthnasoedd masnachu. Rydym yn datblygu ac yn cyfathrebu arferion blaenllaw sy'n cefnogi twf economaidd a llwyddiant sefydliadol trwy sicrhau bod ymrwymiadau'n foesegol, yn gyraeddadwy ac yn gynaliadwy – ac yn cael eu cwrdd.

Gwefan:  IACCM

Twitter: @iaccm

Coleg y Gwasanaeth Sifil

Mae gwasanaeth sifil Prydain ymhlith y gorau yn y byd. Mae ei allu a'i heffeithiolrwydd bellach yn cael ei graffu arno. Gyda chyfyngiadau ariannol, ynghyd â heriau sy'n wynebu llunwyr polisi, mae angen sgiliau a thalentau newydd. Mae ein rhaglenni arloesol yn cymryd hyfforddiant i'r lefel nesaf – yn cynnal gwerthoedd a rhinweddau'r gwasanaeth sifil, tra'n dod â newidiadau mawr ein hamser yn galw amdanynt.

Gwefan:  Civil Service College

Twitter: @CSCollegeUK

Proffesiwn Cyflawni Gweithredol

Proffesiwn Cyflawni Gweithredol

Proffesiwn Cyflawni Gweithredol yw wyneb cyhoeddus y Gwasanaeth Sifil ac rydym yn helpu i gadw'r wlad i fynd.

Ni yw'r mwyaf o Broffesiynau'r Gwasanaeth Sifil gyda thua 230,000 ohonom yn gweithio ar draws y Llywodraeth gartref a thramor. Mae ein gwaith yn cefnogi Gweision Sifil sy'n rhedeg y gwasanaethau rheng flaen mae dinasyddion yn eu defnyddio fel prosesu fisas, pasbortau a thrwyddedau gyrru a thalu budd-daliadau a chredydau.

Gwefan: Operational Delivery Profession

Twitter:  @opsdelprof