April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

FAQs

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw’r gynhadledd flynyddol ar gyfer y Gwasanaeth Sifil. Digwyddiad dysgu yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2018.

Beth yw’r prif themâu?

Eleni, bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y canlynol:

·         Canlyniadau gwell

·         Arweinyddiaeth effeithiol

·         Pobl Fedrus

·         Lle gwych i weithio

·         Prydain Fyd-eang

 

Pwy sy’n trefnu Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' yn gyfres o ddigwyddiadau dysgu drwy bartneriaeth rhwng Swyddfa'r Cabinet a Dods.

Lle cynhelir Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn rhaglen genedlaethol sy'n cynnal digwyddiadau ledled y wlad. Cynhelir Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn y dinasoedd canlynol ar y dyddiadau isod:

·         Dydd Iau 7 Mehefin 2018: SEC Centre, Glasgow

·         Dydd Mercher 13 Mehefin 2018: NEC, Birmingham

·         Dydd Mercher 27 Mehefin 2018: Winter Gardens, Blackpool

·         Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018: Neuadd y Ddinas, Caerdydd

·         Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018: St James’ Park, Newcastle

·         Dydd Mawrth 17 a Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018: QEII Centre, Llundain 

 

Pryd allaf gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Bydd cofrestru yn agor ar 25 Ebrill 2018.  Ewch i'r wefan hon a byddwch yn gallu cofrestru!

Ydy'r lleoliadau’n hygyrch?

Ydyn, mae’r holl leoliadau’n ateb y gofynion cyfreithiol. Ceir adroddiadau cynhwysiant ar gyfer pob lleoliad yn http://www.civilservicelive.com.

Faint mae’n ei gostio i fynychu Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae’r digwyddiad AM DDIM i bob gwas sifil a phawb sy'n gweithio i awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus ehangach. Mae’r ffioedd a ganlyn ar gyfer mynychwyr allanol:

Prynu’n Gynnar [tan 4 Mai]

Mae Pas Digwyddiad ar gyfer un lleoliad yn £995 a TAW y pen

Mae Pas ar gyfer Pob Digwyddiad, sy’n caniatáu mynediad i bob lleoliad bob dydd, yn £1,995 a TAW y pen.

O 5 Mai 2018

Pas Digwyddiad ar gyfer un lleoliad, £1,495 a TAW y pen.

Pas ar gyfer Pob Digwyddiad, sy’n caniatáu mynediad i bob lleoliad bob dydd,  £2,995 a TAW y pen.

Rydym yn croesawu mynychwyr o’r sectorau elusennol a gwirfoddol, ac yn cynnig pris disgownt sylweddol sy'n £425 a TAW y pen fesul digwyddiad

A oes modd archebu sesiynau ymlaen llaw?

Gellir archebu ar-lein o 25 Ebrill 2018. Drwy archebu sesiwn, bydd hynny’n rhoi lle i chi yn y sesiwn ond rhennir y seddi ar sail y cyntaf i'r felin ar y dydd. Byddem yn eich cynghori i ddod 15 munud cyn i'r sesiwn ddechrau.

Pryd byddaf yn cael fy mathodyn?

Byddwch yn cael eich bathodyn drwy’r e-bost rhyw bythefnos cyn y digwyddiad rydych wedi cofrestru ar ei gyfer.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf wedi cael fy mathodyn cyn y digwyddiad?

Peidiwch â phoeni! Byddwch yn cael neges e-bost pan fyddwch yn cofrestru, ac yna wythnos cyn y digwyddiad, a fydd yn cynnwys eich rhif cyfeirnod unigryw. Argraffwch yr e-bost a dewch ag ef gyda chi i’r digwyddiad ble byddwn yn argraffu bathodyn arall i chi. Os ydych yn anghofio argraffu'r e-bost, rhowch eich enw wrth y ddesg gofrestru ac fe chwiliwn am eich manylion er mwyn argraffu bathodyn arall.

Gaf fi fynychu 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' mewn mwy nag un ddinas?

Y bwriad yw bod gweision sifil yn mynychu un diwrnod o ddigwyddiadau 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' ond gan fod y digwyddiad yn rhad ac am ddim i bawb sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil, mae croeso i chi fynychu'r holl ddigwyddiadau os ydych yn talu eich costau teithio eich hun.

A fydd cyflwyniadau 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' ar gael ar-lein ar ôl y digwyddiad?

Byddwn yn gweithio gyda’n siaradwyr i uwchlwytho cymaint ag y bo modd o’r cyflwyniadau. Ni fydd ambell gyflwyniad yn cael ei uwchlwytho os yw’n cynnwys gwybodaeth sensitif neu os nad yw’n gwneud synnwyr heb yr araith a roddwyd hefyd.

A yw mynychu 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' yn cyfri tuag at un o fy mhum diwrnod dysgu bob blwyddyn?

Ydy, mae 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' yn cyfri tuag at eich pum diwrnod o ddysgu bob blwyddyn.

A fydd fy nata’n cael ei rannu? Os bydd, yna gyda phwy?

Bydd eich data’n cael ei rannu gyda Swyddfa’r Cabinet, Dods ac unrhyw drydydd parti eraill os ydych wedi cytuno i hynny yn ystod y broses gofrestru.  Ceir mwy o wybodaeth ar y polisi preifatrwydd yma.

Os wyf yn dod o'r tu allan i’r Gwasanaeth Sifil, sut gallaf  arddangos neu drefnu i siarad yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Cysylltwch â customerservices@dodsgroup.com a bydd ymgynghorydd yn cysylltu â chi.

A fydd lluniaeth yn cael ei ddarparu?

Bydd mannau bwyd a diod yn y lleoliad, a gallwch brynu lluniaeth yno. Noder gellir talu ag arian parod yn unig. Bydd d?r ar gael am ddim. Mae'r lleoliadau i gyd yng nghanol y dinasoedd, ac mae caffis a siopau ar gael yn agos os byddwch am fynd allan i gael cinio tu allan i'r lleoliad.

A fydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn talu costau teithio a chynhaliaeth i’r gweision sifil a fydd yn mynychu?

Dewiswyd y lleoliadau gan fod modd eu cyrraedd yn hawdd a chost-effeithiol gyda thrafnidiaeth gyhoeddus. Dylid hawlio’r holl gostau o’ch cyllideb leol, a bydd angen cymeradwyaeth eich rheolwr llinell.

Beth yw cod gwisg y digwyddiadau?

Eich gwisg gwaith arferol.

A fydd rhywun yn tynnu lluniau yn y digwyddiadau?

Bydd ffotograffydd swyddogol ymhob un o ddigwyddiadau 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw'. Os nad ydych eisiau i’ch llun gael ei ddefnyddio, rhowch wybod i'r ffotograffydd.

A fydd rhywun yn ffilmio yn y digwyddiadau?

Bydd ffotograffydd swyddogol ymhob un o ddigwyddiadau 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw'. Os nad ydych eisiau i’ch llun gael ei ddefnyddio, rhowch wybod i'r ffotograffydd.

Beth os oes angen i mi ganslo'm lle yn y digwyddiad ar ôl i mi gofrestru?

Mewngofnodwch i'r wefan gofrestru eto (drwy www.civilservicelive.com), a chanslwch eich archebiad a’r sesiynau rydych wedi’u harchebu fel bod modd i’ch lle fod ar gael i rywun arall sydd am ddod.

Rwyf wedi clywed eich bod yn cynnal sesiynau mentora untro yn y digwyddiadau. Sut wyf yn trefnu mynychu hwn?

Gallwch gofrestru i gael sesiwn mentora un-i-un, sy'n para ugain munud gydag un o arweinwyr y Gwasanaeth Sifil ar y diwrnod. Dilynwch yr arwyddion i'r sesiynau mentora, neu gofynnwch i un o'r gwirfoddolwyr i'ch arwain chi i'r cyfeiriad iawn pan fyddwch yn cyrraedd.  Bydd y sesiynau yn rhedeg o 10am - 4pm ym mhob lleoliad.

Rwyf eisiau gwirfoddoli i helpu yn y digwyddiadau – sut wyf yn gwneud hyn?

Ewch i http://www.civilservicelive.com/get-involved-0 a chofrestru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y digwyddiad – ac mae eich amser yn cyfri tuag at eich diwrnodau cyfraniad corfforaethol.

Rwyf eisiau cynnig mentora yn y digwyddiadau – sut wyf yn gwneud hyn?

Ewch i http://www.civilservicelive.com/get-involved-0 a chofrestru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y digwyddiad – ac mae eich amser yn cyfri tuag at eich diwrnodau cyfraniad corfforaethol.