July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

FAQs

Beth yw Civil Service Live?

Civil Service Live yw’r gynhadledd flynyddol ar gyfer y Gwasanaeth Sifil. Digwyddiad dysgu yw Civil Service Live 2017.

Beth yw’r prif themâu?

Eleni, bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Canlyniadau gwell
  • Arweinyddiaeth effeithiol
  • Pobl Fedrus
  • Lle gwych i weithio ynddo
  • Prydain Fyd-eang

Pwy sy’n trefnu Civil Service Live?

Mae Civil Service Live yn gyfres o ddigwyddiadau dysgu drwy bartneriaeth rhwng Swyddfa'r Cabinet a Dods.

Lle cynhelir Civil Service Live?

Mae Civil Service Live yn rhaglen genedlaethol sy'n cynnal digwyddiadau ledled y wlad. Cynhelir Civil Service Live yn y dinasoedd canlynol ar y dyddiadau isod:

.         Dydd Iau 15 Mehefin 2017: Manchester Central, Manceinion

.         Dydd Mawrth 20 Mehefin 2017: The Sage, Gateshead

.         Dydd Iau 29 Mehefin 2017: Neuadd y Ddinas, Caerdydd

.         Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2017 EICC, Caeredin 

·         Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017: NEC, Birmingham

·         Dydd Mawrth 11 a dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017: Canolfan   QEII, Llundain
 

Ydi'r lleoliadau’n hygyrch?

Ydi, mae’r holl leoliadau’n ateb y gofynion cyfreithiol. Ceir adroddiadau cynwysoldeb ar gyfer pob lleoliad yn http://www.civilservicelive.com.

Ble mae’r orsaf agosaf at bob lleoliad?

Faint mae’n ei gostio i fynychu Civil Service Live?

Mae’r digwyddiad AM DDIM i bob gwas sifil a phawb sy'n gweithio i awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus yn ehangach. Mae’r ffioedd a ganlyn ar gyfer mynychwyr allanol:

Prynu’n Gynnar (tan 14 Mai)

Pas Un Digwyddiad ar gyfer un lleoliad yn £995 y pen.
Pas Pob Digwyddiad, sy’n caniatáu mynediad i bob lleoliad bob dydd, yn £1,995 y pen.

O 15 Mai

Pas Digwyddiad ar gyfer un lleoliad yn £1,495 y pen.
Pas Pob Digwyddiad, sy’n caniatáu mynediad i bob lleoliad bob dydd, yn £2,995 y pen.

Rydym yn croesawu mynychwyr o’r sectorau elusennol a gwirfoddol, ac yn cynnig pris disgownt sylweddol sy'n £425 y pen y digwyddiad (ynghyd â TAW).

A oes modd archebu sesiynau ymlaen llaw?

Gellir archebu ar-lein o ddiwedd Ebrill 2017 ymlaen. Drwy archebu sesiwn, bydd hynny’n rhoi lle ichi yn y sesiwn ond rhennir y seddi ar sail y cyntaf i'r felin. Byddem yn eich cynghori i ddod 15 munud cyn i'r sesiwn ddechrau.

Pryd byddaf yn cael fy mathodyn?

Byddwch yn cael eich bathodyn drwy’r e-bost rhyw bythefnos cyn y digwyddiad yr ydych wedi cofrestru ar ei gyfer.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf wedi cael fy mathodyn cyn y sioe?

Peidiwch â phoeni!  Byddwch yn cael neges e-bost pan fyddwch yn cofrestru, ac yna wythnos cyn y digwyddiad, a bydd eich rhif cyfeirnod unigryw ynddi. Argraffwch y neges a dewch â hi gyda chi i’r sioe. Cewch fathodyn yno. Os ydych yn anghofio argraffu'r neges, rhowch eich enw wrth y ddesg gofrestru ac fe chwiliwn am eich manylion er mwyn argraffu bathodyn arall.

Gaf fi fynychu Civil Service Live mewn mwy nag un ddinas?

Y bwriad yw bod gweision sifil yn mynychu un diwrnod o ddigwyddiadau Civil Service Live ond gan fod y digwyddiad yn rhad ac am ddim i bawb sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil, mae croeso ichi fynychu'r holl ddigwyddiadau os ydych yn talu eich costau teithio eich hun.

A fydd cyflwyniadau Civil Service Live ar gael ar-lein ar ôl y digwyddiad?

Byddwn yn gweithio gyda’n siaradwyr i uwchlwytho cymaint ag y bo modd o’r cyflwyniadau. Ni fydd ambell gyflwyniad yn cael ei uwchlwytho os yw’n cynnwys gwybodaeth sensitif neu os nad yw’n gwneud synnwyr heb yr araith a roddwyd hefyd.

A yw mynychu Civil Service Live yn cyfri tuag un o fy mhum diwrnod dysgu bob blwyddyn?

Ydi, mae Civil Service Live yn cyfri tuag at eich pum diwrnod o ddysgu bob blwyddyn.

A fydd fy nata’n cael ei rannu? Os bydd, yna gyda phwy?

Bydd fy nata’n cael ei rannu gyda Swyddfa’r Cabinet, Dods ac unrhyw bartïon eraill os ydych wedi cytuno i hynny yn ystod y broses gofrestru.

Os wyf yn dod o'r tu allan i’r Gwasanaeth Sifil, sut gallaf fi arddangos neu drefnu i siarad yn Civil Service Live?
Cysylltwch â customerservices@dodsgroup.com a bydd ymgynghorydd yn cysylltu â chi.

A fydd lluniaeth yno?

Bydd mannau bwyd a diod yn y lleoliad, a gallwch brynu lluniaeth yno. Gellir talu ag arian parod yn unig. Bydd dŵr ar gael am ddim. Mae'r lleoliadau i gyd yng nghanol y dinasoedd, ac mae caffis a siopau ar gael yn hawdd os byddwch am fynd allan i gael cinio.

A fydd Civil Service Live yn talu costau teithio a chynhaliaeth i’r gweision sifil a fydd yn mynychu?

Dewiswyd y lleoliadau gan fod modd eu cyrraedd yn hawdd a chost-effeithiol gyda thrafnidiaeth gyhoeddus. Dylid hawlio’r holl gostau o’ch cyllideb leol, a bydd angen cymeradwyaeth eich rheolwr llinell.

Beth yw cod gwisg y digwyddiadau?

Gwisg gorfforaethol.

A fydd rhywun yn tynnu lluniau yn y digwyddiadau?

Bydd ffotograffydd swyddogol ymhob un o ddigwyddiadau Civil Service Live. Os nad ydych eisiau i’ch llun gael ei ddefnyddio, rhowch wybod i'r ffotograffydd.

Beth i’w wneud os byddaf eisiau canslo ar ôl imi gofrestru?

Mewngofnodwch yn y wefan cofrestru eto (drwy www.civilservicelive.com), a chanslwch eich archebiad a’r sesiynau rydych wedi’u harchebu fel bod modd i’ch lle fod ar gael i rywun arall sydd am ddod.

Rwyf wedi clywed eich bod yn cynnal sesiynau mentora untro yn y digwyddiadau. Sut mae archebu sesiwn?

Gallwch gofrestru i gael sesiwn fentora un-i-un yn para ugain munud gydag un o arweinwyr y Gwasanaeth Sifil ar ddiwrnod y digwyddiadau. Gofynnwch i un o wirfoddolwyr Civil Service Live ddangos ichi lle mae’r ardal fentora.

Rwyf eisiau gwirfoddoli i helpu yn y digwyddiadau – sut mae gwneud hyn?

Gwych! Ewch i http://www.civilservicelive.com/get-involved-0 a chofrestru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y digwyddiadau – ac mae eich amser yn cyfri tuag at eich diwrnodau cyfraniad corfforaethol.

Rwyf eisiau cynnig mentora yn y digwyddiadau – sut mae gwneud hyn?

Gwych! Ewch i http://www.civilservicelive.com/get-involved-0 a chofrestru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y digwyddiadau – ac mae eich amser yn cyfri tuag at eich diwrnodau cyfraniad corfforaethol.