April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Partneriaid

Swyddfa’r Prif Weinidog

Mae David Cameron yn arwain Llywodraeth Geidwadol Fwyafrifol. Mae’n cadeirio’r Cabinet sy’n cyfarfod yn 10 Stryd Downing. Mae’r swyddfa’n helpu’r Prif Weinidog i sefydlu a gweithredu strategaeth gyffredinol a blaenoriaethau polisi’r llywodraeth, ac i gyfathrebu polisïau’r llywodraeth i’r Senedd, y cyhoedd a chynulleidfaoedd rhyngwladol.

Twitter: 

Swyddfa’r Cabinet

Rydym yn cefnogi’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Brif Weinidog, ac yn sicrhau bod y llywodraeth yn gweithredu’n effeithiol. Ni hefyd yw pencadlys corfforaethol y llywodraeth, mewn partneriaeth â Thrysorlys Ei Mawrhydi, ac rydym yn arwain mewn rhai meysydd polisi pwysig.

Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol

Mae Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol yn darparu cyngor cyfreithiol a chefnogaeth i’r Twrnai Cyffredinol a’r Cyfreithiwr Cyffredinol (Swyddogion y Gyfraith) sy’n rhoi cyngor cyfreithiol i’r llywodraeth. Mae Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol yn helpu Swyddogion y Gyfraith i gyflawni dyletswyddau eraill er budd y cyhoedd, fel edrych ar ddedfrydau a allai fod yn rhy ysgafn.

Twitter: 

Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau

Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yw’r adran ar gyfer twf economaidd. Mae’r adran yn buddsoddi mewn sgiliau ac addysg er mwyn hybu masnach, annog arloesi a helpu pobl i sefydlu a thyfu busnes. Mae’r adran hefyd yn diogelu defnyddwyr ac yn lleihau effaith rheoleiddio.

Twitter: 

Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

Gwaith yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yw creu lleoedd gwych i fyw a gweithio, a rhoi mwy o bŵer i bobl leol i’w galluogi i ddylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd yn eu hardal.

Twitter: 

Yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Rydym yn gweithio er mwyn hybu cystadleuaeth er budd defnyddwyr, yn y DU a thu hwnt. Ein nod yw gwneud i farchnadoedd weithio’n dda i ddefnyddwyr, busnesau a’r economi.

Twitter: 

Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gyfrifol am erlyn achosion troseddol sy’n cael eu hymchwilio gan yr heddlu ac awdurdodau ymchwilio eraill yng Nghymru a Lloegr.

Twitter: 

Gwasanaeth Masnachol y Goron

Mae Gwasanaeth Masnachol y Goron yn dod â pholisi, cyngor a phrynu uniongyrchol at ei gilydd; mae’n darparu gwasanaethau masnachol i’r sector cyhoeddus ac yn arbed arian i’r trethdalwr

Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon

Mae’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yma i helpu i sicrhau mai Prydain yw’r lle mwyaf creadigol a chyffrous i fyw, i ymweld ag ef ac i redeg busnes ynddo. Rydym yn diogelu ac yn hyrwyddo ein treftadaeth ddiwylliannol a chelfyddydol ac yn helpu busnesau a chymunedau i dyfu drwy fuddsoddi mewn arloesi a dangos bod Prydain yn lle gwych i ymweld ag ef. Ochr yn ochr â hyn, rydym yn amddiffyn ein cred mewn rhyddid a chydraddoldeb. Rydym yn helpu i roi mantais unigryw i’r DU yn y ras fyd-eang am lwyddiant economaidd.

Twitter: 

Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Rydym yn gofalu am ddiogelwch, annibyniaeth a buddiannau Prydain gartref a thramor. Rydym yn gweithio gyda’n cynghreiriaid a’n partneriaid lle bynnag y bo modd. Ein nod yw sicrhau bod y lluoedd arfog yn cael yr hyfforddiant, y cyfarpar a’r gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer eu gwaith, a’n bod yn cadw o fewn y gyllideb.

 

Twitter: 

Yr Adran Addysg

Rydym yn gyfrifol am wasanaethau addysg a phlant yn Lloegr. Rydym yn gweithio er mwyn sefydlu cymdeithas hyddysg iawn lle mae cyfle cyfartal i blant a phobl ifanc, beth bynnag eu cefndir a’u hamgylchiadau teuluol.

 

 

Twitter: 

Adran Ynni a Newid Hinsawdd

Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd yn gweithio er mwyn sicrhau bod gan y DU gyflenwadau ynni diogel, glân a fforddiadwy ac yn hyrwyddo camau rhyngwladol i leihau effeithiau newid hinsawdd.

Twitter: 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Ni yw’r adran o lywodraeth y DU sy’n gyfrifol am bolisïau a rheoliadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, bwyd a materion gwledig. 

Twitter: 

Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad

Mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn hyrwyddo buddiannau Prydain dramor, ac yn cefnogi ein dinasyddion a’n busnesau ym mhob cwr o’r byd.

Twitter: 

Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth

Mae Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth yn helpu’r llywodraeth i wneud gwasanaethau a gwybodaeth ddigidol yn symlach, yn gliriach ac yn gyflymach. Rydym yn rhoi anghenion defnyddwyr cyn anghenion y llywodraeth.

Twitter: 

Yr Adran Iechyd

Mae’r Adran Iechyd yn helpu pobl i fyw’n well am fwy o amser. Rydym yn arwain, yn ariannu ac yn dylanwadu ar iechyd a gofal yn Lloegr, gan wneud yn siŵr bod pobl yn cael y gefnogaeth, y gofal a’r driniaeth maent ei hangen, â’r tosturi, y parch a’r urddas maent yn ei haeddu.

Twitter: 

Y Swyddfa Gartref

Mae’r Swyddfa Gartref yn arwain ym meysydd mewnfudo a phasbortau, polisi cyffuriau, polisi troseddau a gwrth-derfysgaeth ac yn gweithio er mwyn sicrhau plismona gweladwy, ymatebol ac atebol yn y DU.

Twitter: 

Adran Datblygu Rhyngwladol

Mae’r Adran Datblygu Rhyngwladol yn arwain gwaith y DU i ddileu tlodi eithafol. Rydym yn dileu’r angen am gymorth drwy greu swyddi, datgelu potensial merched o bob oed a helpu i achub bywydau pan fydd argyfwng dyngarol.

Twitter: 

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Rydym yn gweithio er mwyn amddiffyn y cyhoedd a lleihau aildroseddu, a darparu system cyfiawnder troseddol fwy effeithiol, tryloyw ac ymatebol i ddioddefwyr a’r cyhoedd.

Twitter: 

Swyddfa Gogledd Iwerddon

Rydym yn sicrhau bod y setliad datganoli yng Ngogledd Iwerddon yn gweithio’n ddirwystr. Rydym yn cynrychioli buddiannau Gogledd Iwerddon yn llywodraeth y DU ac rydym yn cynrychioli llywodraeth y DU yng Ngogledd Iwerddon.

Twitter: 

Swyddfa’r Cyfrin Gyngor

Drwy’r Cyfrin Gyngor y sicrheir cytundeb rhyngadrannol ar eitemau o fusnes y llywodraeth sydd, am resymau hanesyddol neu resymau eraill, yn gyfrifoldeb i weinidogion fel cyfrin gynghorwyr yn hytrach na gweinidogion adrannol. Mae Swyddfa’r Cyfrin Gyngor yn darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth i’r Cyngor, gan gynnwys y trefniadau sy’n arwain at wneud pob Proclamasiwn Brenhinol a Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Ni yw awdurdod treth y DU. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod yr arian ar gael i ariannu gwasanaethau cyhoeddus y DU ac i helpu teuluoedd ac unigolion â chymorth ariannol wedi’i dargedu.

Twitter: 

Swyddfa’r Alban

Rydym yn sicrhau bod y setliad datganoli yn yr Alban yn gweithio’n ddirwystr. Rydym yn cynrychioli buddiannau’r Alban yn llywodraeth y DU ac rydym yn cynrychioli llywodraeth y DU yn yr Alban.

Twitter: 

Llywodraeth yr Alban

Mae gan lywodraeth ddatganoledig yr Alban amryw o gyfrifoldebau sy’n cynnwys: iechyd, addysg, cyfiawnder, materion gwledig, tai a’r amgylchedd.  

Twitter: 

Yr Adran Drafnidiaeth

Rydym yn gweithio gyda’n hasiantaethau a’n partneriaid er mwyn cefnogi’r rhwydwaith trafnidiaeth sy’n helpu busnesau’r DU ac yn trosglwyddo pobl a nwyddau o amgylch Prydain. Rydym yn cynllunio ac yn buddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth er mwyn sicrhau bod y DU yn dal i symud.

Twitter: 

Masnach a Buddsoddi y DU

Mae adran Masnach a Buddsoddi y DU yn gweithio gyda busnesau yn y DU er mwyn sicrhau eu llwyddiant mewn marchnadoedd rhyngwladol drwy allforion. Rydym yn annog ac yn cefnogi cwmnïau tramor i weld y DU fel y lle gorau i sefydlu neu ehangu eu busnes.

Twitter: 

Trysorlys Ei Mawrhydi

Trysorlys Ei Mawrhydi yw gweinyddiaeth economeg a chyllid y llywodraeth, sy’n cadw rheolaeth dros wariant cyhoeddus, yn gosod cyfeiriad polisi economaidd y DU ac yn gweithio er mwyn sicrhau twf economaidd cryf a chynaliadwy.

Twitter: 

Swyddfa Cymru

Rydym yn sicrhau bod y setliad datganoli yng Nghymru yn gweithio’n ddirwystr, gan gynrychioli llywodraeth y DU yng Nghymru. Rydym hefyd yn cynrychioli buddiannau Cymru yn San Steffan.

Twitter: 

Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfrifol am bolisi lles a phensiwn ac mae’n chwarae rhan allweddol yn yr ymgyrch i drechu tlodi plant. Dyma’r adran darparu gwasanaethau cyhoeddus fwyaf yn y DU ac mae’n gwasanaethu dros 20 miliwn o gwsmeriaid.

Twitter: 

Adran Gyfreithiol y Llywodraeth

Ni yw prif gynghorwyr cyfreithiol y llywodraeth. Ein pwrpas craidd yw helpu’r llywodraeth i lywodraethu’n dda, yn unol â’r gyfraith.

Civil Service World

Civil Service World yw’r papur newydd a gyhoeddir bob pythefnos ar gyfer yr uwch wasanaeth sifil. Mae pob rhifyn yn cynnwys:

  • Cyfweliadau unigryw gydag uwch weision sifil a phenaethiaid asiantaethau
  • Y newyddion diweddaraf am bolisi, materion adrannol a materion yn ymwneud â gyrfaoedd
  • Eitemau o safon uchel yn edrych ar waith rheolaeth gyhoeddus a datblygu polisi
  • Dadansoddiad manwl o faterion y dydd sy’n ymwneud â llywodraethiant a gwleidyddiaeth
  • Sylw heb ei ail i faterion pwysig gan weision sifil, gwleidyddion a phobl ym myd diwydiant
Twitter: 

Dods

Busnes sy’n ymwneud â gwybodaeth, cyhoeddi, digwyddiadau a chyfathrebiadau gwleidyddol yw Dods ac mae’n gweithredu yn y DU ac yn Ewrop. Mae Dods yn cynhyrchu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n hwyluso ymgysylltu wyneb yn wyneb, yn rhannu’r arferion gorau, yn dylanwadu ar bolisi ac yn ei weithredu. Mae’r rhain yn cynnwys cynadleddau polisi, seremonïau gwobrwyo a llwyfannau strategol pwrpasol er mwyn dod â llunwyr polisïau a rhanddeiliaid at ei gilydd mewn amgylchedd sy’n caniatáu trafodaeth, deialog a chydweithredu.

Twitter: