April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Siaradwyr

Syr Jeremy Heywood

Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil

Penodwyd Syr Jeremy Heywood yn Ysgrifennydd y Cabinet yn dilyn cyhoeddiad ymddeoliad Syr Gus O'Donnell ym mis Rhagfyr 2011. Hefyd o fis Medi 2014, cymerodd Jeremy'r teitl Pennaeth y Gwasanaeth Sifil.

Cyn hynny, roedd Syr Jeremy Heywood yn Ysgrifennydd Parhaol i ddau Brif Weinidog yn olynol yn 10 Downing Street. Treuliodd dros dair blynedd hefyd fel Rheolwr Gyfarwyddwr, gan gynnwys cyn-bennaeth Adran Bancio Buddsoddi'r DU yn Morgan Stanley. Cyn ymuno â Morgan Stanley, bu Syr Jeremy Heywood yn meddu ar amrywiaeth o uwch rolau yn y gwasanaeth sifil, gan gynnwys Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog (1999-2003).

Cyn hynny, roedd ganddo amrywiaeth o rolau uwch yn Nhrysorlys EM gan gynnwys:

· Pennaeth Polisi Gwarantau a Marchnadoedd

· Pennaeth Newid Corfforaethol a Rheolaeth

Bu hefyd yn Brif Ysgrifennydd Preifat i'r Cangellorion Norman Lamont a Kenneth Clarke a threuliodd amser yn y Gronfa Ariannol Ryngwladol yn Washington DC. Roedd ei swydd gyntaf yn y gwasanaeth sifil fel Ymgynghorydd Economaidd i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

John Manzoni

Prif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil ac Ysgrifennydd Parhaol Swyddfa'r Cabinet

Daeth John Manzoni yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet ym mis Awst 2015. Fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil ym mis Hydref 2014 ac mae'n parhau yn y swydd hon. Ymunodd â Swyddfa'r Cabinet ym mis Chwefror 2014 fel Prif Weithredwr yr Awdurdod Prosiectau Mawr.

Roedd John yn flaenorol yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cwmni olew a nwy Canada Talisman Energy Inc. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector preifat. Yn ei 24 mlynedd yn BP, cyfrannodd at dwf byd-eang y cwmni a chynhaliodd rolau arweinyddiaeth strategol a gweithredol uwch ar lefel fyd-eang, rhanbarthol a lleol. Rhwng 2002 a 2007, roedd yn Brif Weithredwr, Mireinio a Marchnata, yn cynnwys 6 busnes gwahanol ar draws mwy na 100 o wledydd ac roedd yn aelod o brif fwrdd BP plc o 2003 i 2007.

Melanie Dawes

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

Dechreuodd Melanie Dawes ei swydd fel Ysgrifennydd Parhaol DCLG ar 1 Mawrth 2015. Mae hefyd yn hyrwyddwr rhyw ar gyfer y Gwasanaeth Sifil ac yn eistedd ar Fwrdd y Gwasanaeth Sifil a'r Uwch Bwyllgor Arweinyddiaeth.

Roedd Melanie yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Ysgrifenyddiaeth Materion Economaidd a Domestig (EDS) yn Swyddfa'r Cabinet o fis Hydref 2011, sy'n gyfrifol am oruchwylio'r system o wneud penderfyniadau'r Cabinet.

Rhwng 2006 a 2011 roedd yn gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM), gan gynnwys fel un o Gomisiynwyr yr adran. Roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Treth Busnes o fis Tachwedd 2007, gyda chyfrifoldeb am yr holl drethi a thollau busnes yn ogystal ag arwain perthnasoedd yr adran â busnes mawr. O 2009, roedd hefyd yn arwain datblygiad strategaeth gyffredinol CThEM fel adran.

Cyn ymuno â CThEM, treuliodd Melanie 15 mlynedd yn y Trysorlys, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Ewrop o 2002 i 2006. Dechreuodd ei gyrfa fel economegydd ac mae wedi gweithio ar wariant cyhoeddus, polisi treth a chredyd treth, macro-economeg, polisi ariannol a'r ewro.

Richard Heaton

Ysgrifennydd Parhaol, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Bu Richard Heaton yn Ysgrifennydd Parhaol dros Y Weinyddiaeth Gyfiawnder MOJ ers mis Awst 2015. Cyn hynny, bu'n Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet (o fis Awst 2012).

Dechreuodd Richard ei yrfa fel bargyfreithiwr, ac ymunodd â'r Swyddfa Gartref fel ymgynghorydd cyfreithiol ym 1991. Yna gweithiodd mewn timau cyfreithiol ar draws y llywodraeth, gan ganolbwyntio'n arbennig ar gyfraith droseddol, y cyfansoddiad, a chyfraith hawliau dynol.

Ei swyddi cyfreithiol a di-gyfreithiol diweddar oedd:

· Cyfarwyddwr y gwasanaethau cyfreithiol yn yr Adran Materion Cyfansoddiadol (nawr Y Weinyddiaeth Gyfiawnder)

· Pennaeth y gyfraith a llywodraethu yn yr Adran Gwaith a Phensiynau

· Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer pensiynau a chymdeithas sy'n heneiddio, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Bu hefyd yn Brif Gwnsler Seneddol o 2012 i 2015.

Ym mis Ebrill 2014, daeth Richard yn Hyrwyddwr Hil y Gwasanaeth Sifil.

Sue Owen

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Penodwyd Sue yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (a elwir yn flaenorol fel Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon) ym mis Medi 2013. Ym mis Gorffennaf 2014 daeth Sue i fod yn Hyrwyddwr LGBT (cyfaill heterorywiol) y Gwasanaeth Sifil, a Hyrwyddwr Cyffredinol Amrywiaeth a Chynhwysiant ym mis Gorffennaf 2015. Mae'n Cadeirio'r Elusen i Weision Sifil. Mae uchafbwyntiau gyrfa yn cynnwys:

· Cyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2011-2013

· Cyfarwyddwr Cyffredinol, Llesiant a Lles, yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2009-2011

· Cyfarwyddwr Cyffredinol Perfformiad Corfforaethol, Adran Datblygu Rhyngwladol, 2006-2009

· Cyfarwyddwr, Polisi EMU, Paratoadau Ewro a Rheoli Dyled, Trysorlys EM, 2002-2005

· Cynghorwr Economaidd, Llysgenhadaeth Prydain Washington, 1999-2002

· Ymgynghorydd ar bolisi teuluol, Uned Bolisi Rhif 10, 1998-99

· Ysgrifennydd cynorthwyol Cydgysylltiad a Strategaeth yr Undeb Ewropeaidd, Trysorlys EM, 1995-1998

· Swyddi cynghorwyr economaidd yn Nhrysorlys EM (rhagolygon macro, y farchnad lafur, yr Almaen), 1989-1995

· Cyd-ymchwiliwr ac yna darlithydd mewn economeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, 1978-88

Leslie Evans

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth yr Alban

Penodwyd Leslie Evans yn Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth yr Alban ar 1 Gorffennaf, 2015. Yn y swydd hon, Leslie yw'r prif gynghorydd polisi i'r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd i Gabinet yr Alban.

Mae hefyd yn Brif Swyddog Atebol i Lywodraeth yr Alban gyda chyfrifoldeb personol am briodoldeb a rheoleidd-dra cyllid y Llywodraeth ac ar gyfer defnydd economaidd, effeithlon ac effeithiol o'r holl adnoddau cysylltiedig.

Leslie yw'r Uwch Was Sifil yn yr Alban ac mae'n arwain mwy na 5,000 o weision sifil sy'n gweithio i Lywodraeth yr Alban, yn cefnogi datblygu, gweithredu a chyfathrebu o bolisïau'r llywodraeth, yn unol â Chod y Gwasanaeth Sifil.

Ymunodd Leslie â Llywodraeth yr Alban ym mis Medi 2000, ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio i awdurdodau lleol yn yr Alban (Cyngor Dinas Caeredin a Chyngor Stirling) a Lloegr (Bwrdeistref Greenwich a Chyngor Dinas Sheffield).

Ei swydd flaenorol o fewn Llywodraeth yr Alban oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Dysgu a Chyfiawnder. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Pennaeth Is-adran Cyfansoddiad a Llywodraethu Llywodraeth Leol, Pennaeth y Grwp Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus, Pennaeth Twristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, a'r Cyfarwyddwr Diwylliant, Materion Allanol a Thwristiaeth.

Yn briod gydag un mab, ganed Leslie yng Ngogledd Iwerddon ac mae wedi byw yn yr Alban ers 1985. Bu'n mynychu Ysgol High Storrs yn Sheffield ac yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Lerpwl.

Alison Saunders

Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae Alison Saunders yn fargyfreithiwr ac yn Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus (DPP) yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron (CPS).

Ei gyrfa gynnar: Ymunodd Alison â'r CPS fel bargyfreithiwr yn 1986 - y flwyddyn y cafodd ei ffurfio. Treuliodd ei gyrfa CPS cynnar yn erlyn yn y sector CPS de Llundain.

Ym 1991 symudodd i Gyfarwyddiaeth Bolisi'r CPS lle daeth yn arbenigwr mewn materion sy'n ymwneud â phlant sy’n ddioddefwyr a thystion.

Ail-ymunodd Alison â CPS Llundain ym 1997 a chafodd ei dyrchafu i fod yn Brif Erlynydd Cynorthwyol y Goron yn 1999.

Prif Erlynydd y Goron: Yn 2001, daeth Alison yn Brif Erlynydd y Goron (CCP) ar gyfer Sussex, lle bu'n goruchwylio erlyn Roy Whiting am gipio a llofruddio'r ferch 8 oed Sarah Payne.

Bu'n Ddirprwy Ymgynghorydd Cyfreithiol i'r Atwrnai Cyffredinol o 2003 cyn ail ymuno â'r CPS 2 flynedd yn ddiweddarach i sefydlu a phennu'r Is-adran Troseddau Trefnedig.

Ym mis Rhagfyr 2009, penodwyd Alison yn CCP ar gyfer CPS Llundain. Tra oedd yn CPS Llundain, roedd Alison yn cymryd rhan sylweddol mewn achosion proffil uchel megis yr ail-achos llys yn achos llofruddiaeth Stephen Lawrence ac achosion anhrefn Llundain.

Ar 1 Tachwedd 2013, penodwyd Alison yn Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus (DPP). Hi yw'r DPP cyntaf i'w benodi oddi fewn i'r CPS.

Anrhydeddau: Yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2013, cafodd ei phenodi'n Gydymaith Urdd y Baddon (CB) am “wasanaethau i gyfraith a threfn, yn enwedig ar ôl terfysgoedd Llundain 2011”.

Crawford Falconer

Yr Ail Ysgrifennydd Parhaol a'r Prif Gynghorydd Trafodaethau Masnach

Crawford Falconer yw Prif Ymgynghorydd Trafodaethau Masnach ac Ail Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Masnach Ryngwladol. Mae hefyd yn bennaeth y proffesiwn trafod masnach yn y Gwasanaeth Sifil.

Mae Crawford wedi treulio dros 25 mlynedd yn gweithio ar bolisi masnach a thrafodaethau masnach y tu mewn a'r tu allan i'r llywodraeth. Mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi proffil uchel, gan gynnwys Prif Drafodwr a Chynghorydd Seland Newydd. Yn ddiweddar, bu'n Athro Cadwynau a Masnach Fyd-eang ym Mhrifysgol Lincoln, Seland Newydd.

Mae rolau blaenorol Crawford yn cynnwys:

· Dirprwy Ysgrifennydd (Is-weinidog) yn Weinyddiaeth Materion Tramor a Masnach Seland Newydd

· Llysgennad Seland Newydd a Chynrychiolydd Parhaol i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) Genefa

· Cadeirydd trafodaethau DOHA WTO ar amaethyddiaeth a chotwm

· Cydlynydd strategaeth fasnach ac uwch swyddog WTO ar gyfer Gweinyddiaeth Dramor a Masnach Seland Newydd

· Arwain prosiectau masnach blaenllaw yn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ar wasanaethau a gwerth ychwanegol      masnachol

· Cyfarwyddwr Masnach Amlochrog yn Weinyddiaeth Fasnach Seland Newydd

· Cymrawd yn Sefydliad Astudiaethau Polisi Seland Newydd

Astudiodd Crawford ym Mhrifysgol Victoria Wellington, Seland Newydd, ac Ysgol Economeg Llundain. Ar sail personol, mae'n gyn-gadeirydd y Pwyllgor Masnach OECD, Pwyllgor Cymhorthdal WTO a Phwyllgor Cenedlaethol Cyngor Cydweithredu Economaidd y Môr Tawel. Bu'n farnwr ar dros 15 o anghydfodau masnach ryngwladol a ddygwyd gerbron y WTO, gan gynnwys anghydfod hir Boeing-Airbus yn ddiweddar. Mae Crawford wedi ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys (gyda Syr Frank Holmes) Open Regionalism, NAFTA, CER and a Pacific Basin Initiative.

Mae Crawford yn ddinesydd deuol y DU a Seland Newydd.

Peter Schofield

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Gwaith a Phensiynau

Daeth Peter yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 16 Ionawr 2018.

Yn flaenorol mae wedi gweithio:

· fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid ar gyfer DWP o Orffennaf 2016

· fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Tai a Chynllunio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

· fel Cyfarwyddwr yr Uned Menter a Thwf yn Nhrysorlys EM

· fel cyfarwyddwr yn y Gweithrediaeth Cyfranddeiliaid

· ar secondiad i 3i PLC

· mewn nifer o rolau, gan gynnwys Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Ysgrifennydd, yn Nhrysorlys EM

Dr David Halpern

Prif Weithredwr, Tîm Mewnbwn Ymddygiadol

Bydd penodiad 3-blynedd Dr Halpern yn weithredol o fis Hydref 2016. Bu'n Gynghorydd Cenedlaethol Beth sy'n Gweithio ers 2013 ac mae'n Brif Weithredwr Tîm Mewnbwn Ymddygiadol.

Ef oedd Cyfarwyddwr sefydliadol Sefydliad dros Lywodraeth, a rhwng 2001 a 2007 oedd y Prif Ddadansoddwr yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog. Cyn mynd i'r llywodraeth, cynhaliodd Dr Halpern ddeiliadaeth yng Nghaergrawnt a swyddi yn Rhydychen a Harvard.

Cyd-ysgrifennodd adroddiad MINDSPACE ac mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau a phapurau ar feysydd sy'n ymwneud ag mewnwelediadau ymddygiadol a lles, gan gynnwys Cyfalaf Cymdeithasol (2005), Cyfoeth Cudd Cenhedloedd (2010), ac yn ddiweddar llyfr am y tîm o'r enw “Inside the Uned Nudge: How Small Changes Can Make a Big Difference”.

Jon Thompson

Ysgrifennydd Parhaol Cyntaf a Phrif Weithredwr, Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Penodwyd Jon yn Brif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM ym mis Ebrill 2016 ar ôl mwy na thair blynedd fel Ysgrifennydd Parhaol yn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fel Prif Weithredwr, mae Jon yn gyfrifol am gyflwyno strategaeth yr adran, gan gynnwys rhaglen drawsnewid uchelgeisiol CThEM, amcanion busnes a gwelliannau i'r gwasanaeth i gwsmeriaid.

Jon yw Swyddog Cyfrifo CThEM, sy'n atebol i'r Senedd am wariant a pherfformiad yr adran.

Mae hefyd yn Gomisiynydd Cyllid a Thollau, ac mae'n aelod o Fwrdd Cyllid a Thollau EM.

Yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Sifil mae Jon yn arwain perthynas CThEM ag adrannau eraill y llywodraeth.

Mae Jon yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth (CIMA), a'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus (CIPFA).

Mae'n briod â Dawn, mae ganddynt dri mab ac maent yn byw yn Swydd Gaergrawnt.

Bernadette Kelly CB

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Drafnidiaeth

Daeth Bernadette Kelly yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth ar 18 Ebrill 2017.

O fis Medi 2015 i fis Ebrill 2017, roedd Bernadette Kelly yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Gr?p Rheilffyrdd yn yr Adran Drafnidiaeth. Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Cyffredinol yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) o fis Ebrill 2010.

Ymunodd Bernadette â'r Gwasanaeth Sifil ar ôl iddi raddio. Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn gweithio ar bolisi cyhoeddus mewn perthynas â busnes a'r economi. Mae wedi arwain gwaith yn y llywodraeth i ddiwygio'r drefn gynllunio ar gyfer isadeileddau mawr; hybu cyflenwad tai; sefydlu'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; cryfhau rheoleiddio cyfleustodau; diwygio llywodraethu corfforaethol; ac ar strategaeth ddiwydiannol a thwf lleol a datganoli.

Yn ogystal â DfT a BIS, mae Bernadette wedi gweithio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Trysorlys EM, Swyddfa'r Cabinet ac Uned Bolisi'r Prif Weinidog; yn ogystal ag ar secondiad i ICI plc.

Gwnaethpwyd Bernadette yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn 2010.

Rupert McNeil

Prif Swyddog Pobl

Penodwyd Rupert McNeil yn Brif Swyddog Pobl yn Swyddfa'r Cabinet ym mis Ionawr 2016.

Ymunodd Rupert â'r Gwasanaeth Sifil o Grwp Bancio Lloyds, lle bu'n Gyfarwyddwr Grwp Adnoddau Dynol. Dechreuodd ei yrfa yng Nghydffederasiwn Diwydiant Prydain cyn dod yn bartner yn Deloitte ac Arthur Anderson. Ers hynny, mae wedi gweithio i Barclays Bank plc, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Rheoli Gweithredol ac yna fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, dros Fancio Byd-eang, Manwerthu a Masnachol, ac yn Aviva lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac yna yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Arbenigedd Adnoddau Dynol.

Mynychodd Rupert ysgol uwchradd yn Aberdeen, a graddiodd mewn Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth o Goleg Santes Catherine, Rhydychen. Yn ystod ei radd israddedig, treuliodd semester fel intern yn Senedd yr Unol Daleithiau. Mynychodd Raglen Rheoli Uwch Ysgol Fusnes Harvard yn 2010.

Stephen Lovegrove

Ysgrifennydd Parhaol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Daeth Stephen yn Ysgrifennydd Parhaol i'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) ym mis Ebrill 2016.

Cyn y Weinyddiaeth Amddiffyn, bu'n Ysgrifennydd Parhaol dros yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Treuliodd Stephen 9 mlynedd yn y 'Shareholder Executive' ac fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr ym mis Mehefin 2007. Cyn hynny, treuliodd 10 mlynedd yn Deutsche Bank, lle bu'n bennaeth tîm cyfryngau Ewrop yn gweithio ar ystod eang o weithgareddau codi cyfalaf, caffaeliadau a gwaredu yn holl is-sectorau diwydiant y cyfryngau. Cyn y Ddinas, treuliodd Stephen 5 mlynedd fel ymgynghorydd strategol.

Roedd Stephen hefyd yn eistedd ar fwrdd Pwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd ac mae'n ymddiriedolwr Sefydliad Cymorth Elusennau.

Tony Meggs

Prif Weithredwr, Yr Awdurdod Isadeiledd a Phrosiectau

Tony Meggs yw Prif Weithredwr yr Awdurdod Isadeiledd a Phrosiectau. Bu'n flaenorol yn Brif Weithredwr yr Awdurdod Prosiectau Mawr.

Mae'n uwch weithredwr sydd â phrofiad arwyddocaol fel arweinydd swyddogaethol yn y sector preifat ac mae wedi arwain cydweithredu â nifer o fusnesau a phrifysgolion. Sefydlodd Tony raglen arweinyddiaeth prosiect BP, roedd yn ysbrydoliaeth at gyfer yr Academi Arweinyddiaeth Prosiectau Mawr. Bu hefyd yn cyd-gadeirio astudiaeth bwysig yn Massachusetts Institute of Technology.

Syr Simon McDonald

Is-ysgrifennydd Parhaol, Pennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad

Syr Simon McDonald yw'r Is-ysgrifennydd Parhaol a Phennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Cyn ymgymryd â rôl PUS,  gwnaeth Syr Simon wasanaethu fel Llysgenhad Prydeinig i Berlin o 2010 i 2015, Ymgynghorydd Polisi Tramor y Prif Weinidog a Phennaeth Polisi Tramor ac Amddiffyn yn Swyddfa'r Cabinet rhwng 2007 a 2010. O 2003 i 2006 roedd yn Llysgennad Prydain i Israel.

Penodwyd ef yn 'Knight Commander of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George' yn 2014.

Y Fonesig Shan Morgan

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Roedd gyrfa gynnar Shan yn canolbwyntio ar bolisi cyflogaeth a materion cymdeithasol. Ar ôl graddio mewn Ffrangeg o Brifysgol Kent yn 1977, ymunodd â'r Adran Gyflogaeth, gan weithio ar bolisi cyflogaeth ieuenctid ac oedolion ac ar raglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yng Nghomisiwn Gwasanaethau Manpower. Aeth Shan dros dro i'r Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel (DG Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol) o 1984 - 1987 i weithio ar bolisi diweithdra hirdymor a datblygiad economaidd lleol (y rhaglen LEDA). Ar ôl dychwelyd i'r DU, cynhaliodd amrywiaeth o swyddi yn yr Adran Gyflogaeth, gan ddelio â pholisi'r farchnad lafur, gan gynnwys yn y Tasglu Hyfforddiant Cenedlaethol a Swyddfa'r Llywodraeth ar gyfer Llundain. Roedd hi hefyd yn Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Parhaol. O 1994-97 Shan oedd cynrychiolydd Llywodraeth y DU i Gorff Llywodraethu'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol.

Yn 1997, secondiwyd Shan i Lysgenhadaeth Prydain ym Mharis fel Attaché Llafur a Materion Cymdeithasol, cyn cymryd ei phenodiad cyntaf i Gynrychioliad y DU ym Mrwsel fel y Cynghorydd yn gyfrifol am faterion Cymdeithasol, Amgylcheddol a Rhanbarthol.

Ar ôl dychwelyd i Lundain yn 2006 ar ôl Llywyddiaeth y DU yn yr UE, trosglwyddodd Shan i'r Gwasanaeth Diplomyddol fel Cyfarwyddwr Undeb Ewropeaidd yn y Swyddfa Dramor, sy'n gyfrifol am drafodaethau ar Gytundeb Lisbon a rheolaeth o’r broses gadarnhau seneddol y DU.

Shan oedd Llysgennad Ei Mawrhydi i'r Ariannin a Paraguay o 2008-2012. Yn ystod y cyfnod hwn fe'i penodwyd i Fwrdd Rheoli'r Swyddfa Dramor, a dyfarnwyd y CMG iddi. Dychwelodd Shan i UKRep, Brwsel, fel Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol ym mis Gorffennaf 2012, yn cynrychioli'r DU ar Bwyllgor Cynrychiolwyr yr Aelod-Wladwriaethau (Coreper I) yn y Cyngor. Roedd hi'n gyfrifol am arwain trafodaethau ar draws ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys newid hinsawdd, yr amgylchedd, ynni, pysgodfeydd, materion cymdeithasol, iechyd, trafnidiaeth, a materion eraill y Farchnad Sengl.

Cymerodd Shan y swydd fel Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2017.

Philip Rutnam

Ysgrifennydd Parhaol, Swyddfa Gartref
Ymunodd Philip Rutnam â'r Swyddfa Gartref fel Ysgrifennydd Parhaol ym mis Ebrill 2017.

Cyn hynny, Philip oedd yr Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth am 5 mlynedd.

Ym mis Ebrill 2015, daeth Philip yn Hyrwyddwr Anabledd y Gwasanaeth Sifil.

Yn flaenorol roedd Philip wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes a Sgiliau yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, lle'r oedd yn gyfrifol am bolisi tuag at ddiwydiant a menter, gan gynnwys datblygiad economaidd ar draws y rhanbarthau a chefnogaeth i fusnesau bach, ac ar gyfer polisi addysg bellach, gan gynnwys prentisiaethau a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau.

Cyn BIS, roedd Philip yn Ofcom lle bu'n help i sefydlu'r sefydliad ac yna i arwain ei waith ar gystadleuaeth, rheoleiddio economaidd a defnydd o'r sbectrwm radio. Bu'n bartner yn Ofcom o 2003 ac yn aelod o Fwrdd Ofcom rhwng 2007 a 2009.

Fel cyn uwch swyddog y Trysorlys, mae gyrfa Philip Rutnam hefyd yn cynnwys gweithio mewn cyllid corfforaethol yn Morgan Stanley yn Hong Kong,  cyfnod fel Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Ariannol a chyfrifoldeb am ddiddordeb y Trysorlys mewn busnes a menter. Cyn hynny hefyd cynrychiolodd y DU yn y Banc Buddsoddi Ewropeaidd.

Fe'i haddysgwyd yng Nghaergrawnt a Harvard.

Gareth Rhys Williams

Prif Swyddog Masnachol y Llywodraeth a Chyfarwyddwr Anweithredol, Gwasanaeth Masnachol y Goron

Yn fwyaf diweddar, Gareth Rhys Williams oedd Prif Swyddog Gweithredol Grwp PHS, prif ddarparwr gwasanaethau gweithle allanol yn y DU. Mae Gareth yn Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Anweithredol profiadol, sydd â hanes cyson o adfywio cwmniau rhestredig a chwmniau chymorth ecwiti preifat trwy gyfrwng strategaethau twf creadigol. Mae ganddo hanes cryf o yrru newid trawsnewidiol mewn sefydliadau mawr, cymhleth a ffederal.

Cyn ymuno â PHS, roedd Gareth yn Brif Swyddog Gweithredol Charter International, y grwp peirianneg FTSE 250, hyd nes iddo gael ei werthu'n llwyddiannus i Gorfforaeth Colfax yn 2012. Cyn hynny, bu'n Brif Swyddog Gweithredol Capital Safety Group Ltd, sydd ers hynny wedi’i werthu i KKR, a Phrif Swyddog Gweithredol Grwp Vitec plc, cyflenwr offer a gwasanaethau darlledu a ffotograffiaeth.

Alex Aiken

Cyfarwyddwr Gweithredol, Cyfathrebu'r Llywodraeth

Alex Aiken yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu'r Llywodraeth. Fe'i penodwyd ym mis Rhagfyr 2012 ac mae wedi bod yn gyfrifol am greu Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth a datblygu ymgyrchoedd traws-lywodraethol.

Rhwng 2000 a 2012 roedd yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Strategaeth Cyngor Dinas Westminster, gan arwain y timau polisi, gwasanaethau aelodau a chyfathrebu. Gwasanaethodd fel rhan o'r gr?p a oedd yn goruchwylio gweithredu'r rhaglen Cydwasanaethau Tri-Fwrdeistref a sefydlu ymgynghoriaeth gyfathrebu Westco sy'n gweithio i gleientiaid y sector cyhoeddus a phreifat ledled y DU.

Mae wedi bod yn Ysgrifennydd Cenedlaethol ar gyfer LG Communications ac Is-gadeirydd Cyngor Cymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae'n Gymrawd o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) a Chymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus (PRCA).

Cyn ymuno â Westminster, bu'n gweithio yn y Senedd ac yn Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr, gan arwain Uned Ymgyrchoedd y Blaid a Swyddfa'r Wasg. Mae wedi hyfforddi a chynghori gwleidyddion a swyddogion mewn gwledydd a gwladwriaethau o amgylch y byd yn yr ymarfer o lywodraethau a chyfathrebu.

Addysgwyd Alex yn Ysgol Economeg Llundain ac Ysgol Fonesig Alice Owen.

Mae'n byw yn Pimlico, Llundain gyda'i wraig a'i blant. Yn ei amser hamdden mae'n Gadeirydd clwb pêl-droed amatur, Westminster Wanderers FC ac mae'n gwasanaethu ar Fwrdd ymgynghorol ar gyfer Hotel Future.

Antonia Romeo

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Masnach Ryngwladol

Antonia Romeo yw Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Masnach Ryngwladol.

Yn flaenorol, Antonia oedd Conswl Cyffredinol Ei Mawrhydi yn Efrog Newydd, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Materion Economaidd a Masnachol UDA. Yn y rôl hon, cyfarwyddodd Antonia fasnach, busnes a ffyniant Llywodraeth y DU ar draws yr Unol Daleithiau, a bu'n arwain hyrwyddo proffil economaidd, polisi tramor a blaenoriaethau diogelwch cenedlaethol y DU yn Efrog Newydd, New Jersey, Pennsylvania a Fairfield County yn Connecticut.

Dechreuodd Antonia ei gyrfa yn y sector preifat, yn y cwmni ymgynghori strategaeth Oliver Wyman. Ymunodd â'r Gwasanaeth Sifil yn 2000 fel economegydd.

Mae gan Antonia MA (PPE) o Brifysgol Rhydychen, MSc (Economeg) o Ysgol Economeg Llundain, a diploma Rhaglen Rheolaeth Uwch gan Ysgol Fusnes Columbia. Mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol Busnes Prydain America.

Alex Chisholm

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Daeth Alex Chisholm yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer yr Adran Busnes, Ynni a Diwydiannol (BEIS) ym mis Medi 2016. Cyn hynny bu'n Ysgrifennydd Parhaol ar y Cyd ar gyfer BEIS.

Mae hefyd yn:

· Ymddiriedolwr a Dirprwy Gadeirydd yn yr elusen ryngwladol Breadline Africa

Mae uchafbwyntiau gyrfa blaenorol yn cynnwys:

· Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)

· Prif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA)

· Cadeirydd a Chomisiynydd o Asiantaethau rheoleiddio cyfathrebu Iwerddon, ComReg

· Cadeirydd y Rhwydwaith Rheoleiddwyr Economaidd yn Iwerddon

· uwch swyddi gweithredol yn y diwydiannau cyfryngau, technoleg ac e-fasnach, gyda Pearson plc, Financial Times Group, eCountries Inc ac Ecceleration Ltd

Matthew Rycroft

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Datblygu Rhyngwladol

Mae Matthew Rycroft CBE wedi bod yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Datblygu Rhyngwladol ers 22 Ionawr 2018.

Cyn hynny, Matthew oedd Cynrychiolydd Parhaol Prydain i'r Cenhedloedd Unedig o fis Ebrill 2015 i fis Ionawr 2018.

O fis Mawrth 2011, Matthew oedd Prif Swyddog Gweithredu'r FCO. Yn y rôl honno, goruchwyliodd redeg yr FCO a'i rwydwaith o 270 o swyddi ledled y byd, gan gynnwys yr holl Adnoddau Dynol, Cyllid, Ystadau, Diogelwch, Technoleg Gwybodaeth, Protocol, Caffael a Gwasanaethau Corfforaethol. Bu'n dirprwyo ar ran yr Is-ysgrifennydd Parhaol yn ei absenoldeb.

Ganwyd Matthew ar 16 Mehefin 1968, a cafodd ei fagu yn Southampton a Chaergrawnt. Mae ganddo radd mewn mathemateg ac athroniaeth o Goleg Merton, Rhydychen.

Ymunodd Matthew â'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn 1989. Ar ôl ychydig fisoedd yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yna ar ddesg NATO yn Llundain, treuliodd bedair blynedd yn Llysgenhadaeth Prydain ym Mharis.

Ym 1995-96 roedd Matthew yn bennaeth adran wleidyddol Adran Dwyrain yr Adriatig yn yr FCO. Yn y rôl hon roedd yn aelod o ddirprwyaeth Prydain i sgyrsiau heddwch Dayton ar Bosnia.

Ar ôl dwy flynedd yn Staff Cynllunio Polisi'r FCO sy'n ymdrin â materion Ewropeaidd a thrawsiwerydd ac eiliadau byr i Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau a Chyngres yr Unol Daleithiau, ymunodd Matthew â Llysgenhadaeth Prydain yn Washington, yn dilyn gwleidyddiaeth ddomestig yr Unol Daleithiau rhwng 1998 a 2002.

O 2002 i 2004, roedd Matthew yn Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weinidog dros Faterion Tramor, yn cwmpasu holl faterion tramor, Ewropeaidd, Gogledd Iwerddon ac amddiffyn yn Rhif 10. Derbyniodd CBE am y gwaith hwn.

Bu'n Llysgennad Prydeinig i Bosnia a Herzegovina o 2005 a Chyfarwyddwr FCO Ewrop o 2008.

Mae Matthew yn briod ag Alison. Mae ganddynt dair merch, a aned yn 1998, 2000 a 2005. Mae Matthew yn siarad Ffrangeg a Bosniaidd, yn chwarae'r bas dwbl, ac yn mwynhau pêl-droed a chwaraeon eraill.

Kevin Cunnington

Cyfarwyddwr Cyffredinol, Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth

Daeth Kevin yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ym mis Awst 2016.

Mae Kevin wedi arwain amrywiaeth o raglenni trawsnewid digidol ar raddfa fawr, a byd-eang. Treuliodd ei yrfa gynnar mewn rhaglennu ac ymgynghoriaeth TG. Yn fwy diweddar ef oedd Pennaeth Byd-eang Ar-lein ar gyfer Grwp Vodafone a Chyfarwyddwr Cyffredinol Grwp Trawsnewid Busnes yn yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Philip Rycroft

Pennaeth Grwp Llywodraethu'r DU a'r Ysgrifennydd Parhaol (Adran Ymadael yr Undeb Ewropeaidd)

Penodwyd Philip Rycroft yn Ysgrifennydd Parhaol yn Adran Ymadael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Hydref 2017. Fel Ysgrifennydd Parhaol, bydd ganddo gyfrifoldeb dros gefnogi'r adran yn y trafodaethau i adael yr UE a sefydlu'r berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol.

Cyn ymgymryd â'r rôl hon, roedd yn Ail Ysgrifennydd Parhaol yn DExEU.

Penodwyd Philip yn Ail Ysgrifennydd Parhaol, Pennaeth Gr?p Llywodraethu'r DU yn Swyddfa'r Cabinet ym mis Mehefin 2015, gyda chyfrifoldeb am faterion cyfansoddiadol a datganoli, ac mae'n cadw'r swydd hon.

O 2012 i 2015 ef oedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol yn Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog, gan gefnogi'r Dirprwy Brif Weinidog ar draws ystod lawn ei ddiddordebau polisi. Cyn hynny, ef oedd Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol yn Hutchison Whampoa (Europe) Ltd.

Mae rolau blaenorol wedi bod yn y llywodraeth yn bennaf, gan gynnwys:

· Cyfarwyddwr Cyffredinol, Arloesi a Menter a Phrif Weithredwr y Weithrediaeth Rheoleiddio Gwell yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau

· Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg yn Llywodraeth yr Alban

· Pennaeth Menter, Trafnidiaeth a Dysgu Gydol Oes yng Ngweithrediaeth yr Alban.

· Treuliodd Philip amser hefyd ar secondiad o'r llywodraeth gydag Scottish & Newcastle plc ac yn y Cabinet Is-Lywydd Leon Brittan yn y Comisiwn Ewropeaidd.