April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Siaradwyr

John Manzoni

Prif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil ac Ysgrifennydd Parhaol Swyddfa'r Cabinet

Daeth John Manzoni yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet ym mis Awst 2015. Fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil ym mis Hydref 2014 ac mae'n parhau yn y swydd hon. Ymunodd â Swyddfa'r Cabinet ym mis Chwefror 2014 fel Prif Weithredwr yr Awdurdod Prosiectau Mawr.

Roedd John yn flaenorol yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cwmni olew a nwy Canada Talisman Energy Inc. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector preifat. Yn ei 24 mlynedd yn BP, cyfrannodd at dwf byd-eang y cwmni a chynhaliodd rolau arweinyddiaeth strategol a gweithredol uwch ar lefel fyd-eang, rhanbarthol a lleol. Rhwng 2002 a 2007, roedd yn Brif Weithredwr, Mireinio a Marchnata, yn cynnwys 6 busnes gwahanol ar draws mwy na 100 o wledydd ac roedd yn aelod o brif fwrdd BP plc o 2003 i 2007.

Melanie Dawes

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

Dechreuodd Melanie Dawes ei swydd fel Ysgrifennydd Parhaol DCLG ar 1 Mawrth 2015. Mae hefyd yn hyrwyddwr rhyw ar gyfer y Gwasanaeth Sifil ac yn eistedd ar Fwrdd y Gwasanaeth Sifil a'r Uwch Bwyllgor Arweinyddiaeth.

Roedd Melanie yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Ysgrifenyddiaeth Materion Economaidd a Domestig (EDS) yn Swyddfa'r Cabinet o fis Hydref 2011, sy'n gyfrifol am oruchwylio'r system o wneud penderfyniadau'r Cabinet.

Rhwng 2006 a 2011 roedd yn gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM), gan gynnwys fel un o Gomisiynwyr yr adran. Roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Treth Busnes o fis Tachwedd 2007, gyda chyfrifoldeb am yr holl drethi a thollau busnes yn ogystal ag arwain perthnasoedd yr adran â busnes mawr. O 2009, roedd hefyd yn arwain datblygiad strategaeth gyffredinol CThEM fel adran.

Cyn ymuno â CThEM, treuliodd Melanie 15 mlynedd yn y Trysorlys, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Ewrop o 2002 i 2006. Dechreuodd ei gyrfa fel economegydd ac mae wedi gweithio ar wariant cyhoeddus, polisi treth a chredyd treth, macro-economeg, polisi ariannol a'r ewro.

Richard Heaton

Ysgrifennydd Parhaol, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Bu Richard Heaton yn Ysgrifennydd Parhaol dros Y Weinyddiaeth Gyfiawnder MOJ ers mis Awst 2015. Cyn hynny, bu'n Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet (o fis Awst 2012).

Dechreuodd Richard ei yrfa fel bargyfreithiwr, ac ymunodd â'r Swyddfa Gartref fel ymgynghorydd cyfreithiol ym 1991. Yna gweithiodd mewn timau cyfreithiol ar draws y llywodraeth, gan ganolbwyntio'n arbennig ar gyfraith droseddol, y cyfansoddiad, a chyfraith hawliau dynol.

Ei swyddi cyfreithiol a di-gyfreithiol diweddar oedd:

· Cyfarwyddwr y gwasanaethau cyfreithiol yn yr Adran Materion Cyfansoddiadol (nawr Y Weinyddiaeth Gyfiawnder)

· Pennaeth y gyfraith a llywodraethu yn yr Adran Gwaith a Phensiynau

· Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer pensiynau a chymdeithas sy'n heneiddio, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Bu hefyd yn Brif Gwnsler Seneddol o 2012 i 2015.

Ym mis Ebrill 2014, daeth Richard yn Hyrwyddwr Hil y Gwasanaeth Sifil.

Sue Owen

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Penodwyd Sue yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (a elwir yn flaenorol fel Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon) ym mis Medi 2013. Ym mis Gorffennaf 2014 daeth Sue i fod yn Hyrwyddwr LGBT (cyfaill heterorywiol) y Gwasanaeth Sifil, a Hyrwyddwr Cyffredinol Amrywiaeth a Chynhwysiant ym mis Gorffennaf 2015. Mae'n Cadeirio'r Elusen i Weision Sifil. Mae uchafbwyntiau gyrfa yn cynnwys:

· Cyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2011-2013

· Cyfarwyddwr Cyffredinol, Llesiant a Lles, yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2009-2011

· Cyfarwyddwr Cyffredinol Perfformiad Corfforaethol, Adran Datblygu Rhyngwladol, 2006-2009

· Cyfarwyddwr, Polisi EMU, Paratoadau Ewro a Rheoli Dyled, Trysorlys EM, 2002-2005

· Cynghorwr Economaidd, Llysgenhadaeth Prydain Washington, 1999-2002

· Ymgynghorydd ar bolisi teuluol, Uned Bolisi Rhif 10, 1998-99

· Ysgrifennydd cynorthwyol Cydgysylltiad a Strategaeth yr Undeb Ewropeaidd, Trysorlys EM, 1995-1998

· Swyddi cynghorwyr economaidd yn Nhrysorlys EM (rhagolygon macro, y farchnad lafur, yr Almaen), 1989-1995

· Cyd-ymchwiliwr ac yna darlithydd mewn economeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, 1978-88

Dr David Halpern

Bydd penodiad 3 blynedd Dr Halpern yn weithredol o fis Hydref 2016. Bu'n Gynghorydd Cenedlaethol Beth sy'n Gweithio ers 2013 ac mae'n Brif Weithredwr Tîm Mewnbwn Ymddygiadol.

Ef oedd Cyfarwyddwr sefydliadol Sefydliad dros Lywodraeth, a rhwng 2001 a 2007 oedd y Prif Ddadansoddwr yn Uned Strategaeth y Prif Weinidog. Cyn mynd i'r llywodraeth, cynhaliodd Dr Halpern ddeiliadaeth yng Nghaergrawnt a swyddi yn Rhydychen a Harvard.

Cyd-ysgrifennodd adroddiad MINDSPACE ac mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau a phapurau ar feysydd sy'n ymwneud ag mewnwelediadau ymddygiadol a lles, gan gynnwys Cyfalaf Cymdeithasol (2005), Cyfoeth Cudd Cenhedloedd (2010), ac yn ddiweddar llyfr am y tîm o'r enw “Inside the Uned Nudge: How Small Changes Can Make a Big Difference”.

Crawford Falconer

Yr Ail Ysgrifennydd Parhaol a'r Prif Gynghorydd Trafodaethau Masnach

Crawford Falconer yw Prif Ymgynghorydd Trafodaethau Masnach ac Ail Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Masnach Ryngwladol. Mae hefyd yn bennaeth y proffesiwn trafod masnach yn y Gwasanaeth Sifil.

Mae Crawford wedi treulio dros 25 mlynedd yn gweithio ar bolisi masnach a thrafodaethau masnach y tu mewn a'r tu allan i'r llywodraeth. Mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi proffil uchel, gan gynnwys Prif Drafodwr a Chynghorydd Seland Newydd. Yn ddiweddar, bu'n Athro Cadwynau a Masnach Fyd-eang ym Mhrifysgol Lincoln, Seland Newydd.

Mae rolau blaenorol Crawford yn cynnwys:

· Dirprwy Ysgrifennydd (Is-weinidog) yn Weinyddiaeth Materion Tramor a Masnach Seland Newydd

· Llysgennad Seland Newydd a Chynrychiolydd Parhaol i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) Genefa

· Cadeirydd trafodaethau DOHA WTO ar amaethyddiaeth a chotwm

· Cydlynydd strategaeth fasnach ac uwch swyddog WTO ar gyfer Gweinyddiaeth Dramor a Masnach Seland Newydd

· Arwain prosiectau masnach blaenllaw yn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) ar wasanaethau a gwerth ychwanegol      masnachol

· Cyfarwyddwr Masnach Amlochrog yn Weinyddiaeth Fasnach Seland Newydd

· Cymrawd yn Sefydliad Astudiaethau Polisi Seland Newydd

Astudiodd Crawford ym Mhrifysgol Victoria Wellington, Seland Newydd, ac Ysgol Economeg Llundain. Ar sail personol, mae'n gyn-gadeirydd y Pwyllgor Masnach OECD, Pwyllgor Cymhorthdal WTO a Phwyllgor Cenedlaethol Cyngor Cydweithredu Economaidd y Môr Tawel. Bu'n farnwr ar dros 15 o anghydfodau masnach ryngwladol a ddygwyd gerbron y WTO, gan gynnwys anghydfod hir Boeing-Airbus yn ddiweddar. Mae Crawford wedi ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys (gyda Syr Frank Holmes) Open Regionalism, NAFTA, CER and a Pacific Basin Initiative.

Mae Crawford yn ddinesydd deuol y DU a Seland Newydd.

Jon Thompson

Ysgrifennydd Parhaol Cyntaf a Phrif Weithredwr, Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Penodwyd Jon yn Brif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM ym mis Ebrill 2016 ar ôl mwy na thair blynedd fel Ysgrifennydd Parhaol yn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fel Prif Weithredwr, mae Jon yn gyfrifol am gyflwyno strategaeth yr adran, gan gynnwys rhaglen drawsnewid uchelgeisiol CThEM, amcanion busnes a gwelliannau i'r gwasanaeth i gwsmeriaid.

Jon yw Swyddog Cyfrifo CThEM, sy'n atebol i'r Senedd am wariant a pherfformiad yr adran.

Mae hefyd yn Gomisiynydd Cyllid a Thollau, ac mae'n aelod o Fwrdd Cyllid a Thollau EM.

Yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Sifil mae Jon yn arwain perthynas CThEM ag adrannau eraill y llywodraeth.

Mae Jon yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth (CIMA), a'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus (CIPFA).

Mae'n briod â Dawn, mae ganddynt dri mab ac maent yn byw yn Swydd Gaergrawnt.

Stephen Lovegrove

Daeth Stephen yn Ysgrifennydd Parhaol i'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) ym mis Ebrill 2016.

Cyn y Weinyddiaeth Amddiffyn, bu'n Ysgrifennydd Parhaol dros yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Treuliodd Stephen 9 mlynedd yn y 'Shareholder Executive' ac fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr ym mis Mehefin 2007. Cyn hynny, treuliodd 10 mlynedd yn Deutsche Bank, lle bu'n bennaeth tîm cyfryngau Ewrop yn gweithio ar ystod eang o weithgareddau codi cyfalaf, caffaeliadau a gwaredu yn holl is-sectorau diwydiant y cyfryngau. Cyn y Ddinas, treuliodd Stephen 5 mlynedd fel ymgynghorydd strategol.

 

Roedd Stephen hefyd yn eistedd ar fwrdd Pwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd ac mae'n ymddiriedolwr Sefydliad Cymorth Elusennau.

Bernadette Kelly CB

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Drafnidiaeth

Daeth Bernadette Kelly yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth ar 18 Ebrill 2017.

O fis Medi 2015 i fis Ebrill 2017, roedd Bernadette Kelly yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Gr?p Rheilffyrdd yn yr Adran Drafnidiaeth. Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Cyffredinol yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) o fis Ebrill 2010.

Ymunodd Bernadette â'r Gwasanaeth Sifil ar ôl iddi raddio. Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn gweithio ar bolisi cyhoeddus mewn perthynas â busnes a'r economi. Mae wedi arwain gwaith yn y llywodraeth i ddiwygio'r drefn gynllunio ar gyfer isadeileddau mawr; hybu cyflenwad tai; sefydlu'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; cryfhau rheoleiddio cyfleustodau; diwygio llywodraethu corfforaethol; ac ar strategaeth ddiwydiannol a thwf lleol a datganoli.

Yn ogystal â DfT a BIS, mae Bernadette wedi gweithio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Trysorlys EM, Swyddfa'r Cabinet ac Uned Bolisi'r Prif Weinidog; yn ogystal ag ar secondiad i ICI plc.

Gwnaethpwyd Bernadette yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn 2010.

Tom Scholar

Ymunodd Tom Scholar â Thrysorlys EM ym 1992, gan godi i Brif Ysgrifennydd Preifat Canghellor y Trysorlys yn 1997, gan wasanaethu Gordon Brown am bedair blynedd hyd at 2001. Yn dilyn y swydd honno, fe wasanaethodd Scholar fel cynrychiolydd Prydain ar fyrddau'r Gronfa Ariannol Ryngwladol a Banc y Byd, ynghlwm wrth Lysgenhadaeth Prydain yn Washington fel Gweinidog dros Faterion Economaidd am chwe blynedd.

Ym mis Mawrth 2016 cyhoeddodd y llywodraeth y byddai Scholar yn dilyn i Syr Nick Macpherson fel Ysgrifennydd Parhaol i'r Trysorlys ym mis Ebrill 2016.

Penodwyd ef yn 'Knight Commander of the Order of the Bath' (KCB) yn Anrhydeddau Pen-blwydd 2017.

Alexi Marmot

Syr Simon McDonald yw'r Is-ysgrifennydd Parhaol a Phennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Cyn ymgymryd â rôl PUS, gwnaeth Syr Simon wasanaethu fel Llysgenhad Prydeinig i Berlin o 2010 i 2015, Ymgynghorydd Polisi Tramor y Prif Weinidog a Phennaeth Polisi Tramor ac Amddiffyn yn Swyddfa'r Cabinet rhwng 2007 a 2010. O 2003 i 2006 roedd yn Llysgennad Prydain i Israel.

Penodwyd ef yn 'Knight Commander of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George' yn 2014

Rupert McNeil

Prif Swyddog Pobl

Penodwyd Rupert McNeil yn Brif Swyddog Pobl yn Swyddfa'r Cabinet ym mis Ionawr 2016.

Ymunodd Rupert â'r Gwasanaeth Sifil o Grwp Bancio Lloyds, lle bu'n Gyfarwyddwr Grwp Adnoddau Dynol. Dechreuodd ei yrfa yng Nghydffederasiwn Diwydiant Prydain cyn dod yn bartner yn Deloitte ac Arthur Anderson. Ers hynny, mae wedi gweithio i Barclays Bank plc, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Rheoli Gweithredol ac yna fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, dros Fancio Byd-eang, Manwerthu a Masnachol, ac yn Aviva lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac yna yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Arbenigedd Adnoddau Dynol.

Mynychodd Rupert ysgol uwchradd yn Aberdeen, a graddiodd mewn Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth o Goleg Santes Catherine, Rhydychen. Yn ystod ei radd israddedig, treuliodd semester fel intern yn Senedd yr Unol Daleithiau. Mynychodd Raglen Rheoli Uwch Ysgol Fusnes Harvard yn 2010.

Clare Moriarty

Bu Clare Moriarty yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ers mis Awst 2015.
Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adran Weithredol Rheilffyrdd yn yr Adran Drafnidiaeth Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Corfforaethol, Adran Drafnidiaeth Cyfarwyddwr Cyfansoddiad, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder Pennaeth, Uned Ymddiriedolaeth Sylfaen y GIG, Adran Iechyd Prif Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd secondiadau i'r GIG ac Ysgol Bolisi Cyhoeddus UCL.
Mae gan Clare ddiddordeb hirsefydlog mewn arweinyddiaeth, newid ac amrywiaeth. Mae'n aelod o Gyngor Cyfeirio Sefydliad Abaty San Steffan a Chyngor Ymgynghorol Canolfan Caergrawnt ar gyfer Gwyddoniaeth a Pholisi

 

Philip Rutnam

Ymunodd Philip Rutnam â'r Swyddfa Gartref fel Ysgrifennydd Parhaol ym mis Ebrill 2017.

Cyn hynny, Philip oedd yr Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth am 5 mlynedd.

Ym mis Ebrill 2015, daeth Philip yn Eiriolwr  Anabledd y Gwasanaeth Sifil.

Yn flaenorol roedd Philip wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes a Sgiliau yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, lle'r oedd yn gyfrifol am bolisi tuag at ddiwydiant a menter, gan gynnwys datblygiad economaidd ar draws y rhanbarthau a chefnogaeth i fusnesau bach, ac ar gyfer polisi addysg bellach, gan gynnwys prentisiaethau a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau.

Cyn BIS, roedd Philip yn Ofcom lle bu'n help i sefydlu'r sefydliad ac yna i arwain ei waith ar gystadleuaeth, rheoleiddio economaidd a defnydd o'r sbectrwm radio. Bu'n bartner yn Ofcom o 2003 ac yn aelod o Fwrdd Ofcom rhwng 2007 a 2009.

Fel cyn uwch swyddog y Trysorlys, mae gyrfa Philip Rutnam hefyd yn cynnwys gweithio mewn cyllid corfforaethol yn Morgan Stanley yn Hong Kong,  cyfnod fel Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Ariannol a chyfrifoldeb am ddiddordeb y Trysorlys mewn busnes a menter. Cyn hynny hefyd cynrychiolodd y DU yn y Banc Buddsoddi Ewropeaidd.

Cafodd ei addysg yng Nghaergrawnt a Harvard.

Tony Meggs

Prif Weithredwr, Yr Awdurdod Isadeiledd a Phrosiectau

Tony Meggs yw Prif Weithredwr yr Awdurdod Isadeiledd a Phrosiectau. Bu'n flaenorol yn Brif Weithredwr yr Awdurdod Prosiectau Mawr.

Mae'n uwch weithredwr sydd â phrofiad arwyddocaol fel arweinydd swyddogaethol yn y sector preifat ac mae wedi arwain cydweithredu â nifer o fusnesau a phrifysgolion. Sefydlodd Tony raglen arweinyddiaeth prosiect BP, roedd yn ysbrydoliaeth at gyfer yr Academi Arweinyddiaeth Prosiectau Mawr. Bu hefyd yn cyd-gadeirio astudiaeth bwysig yn Massachusetts Institute of Technology.

Ian Watmore

Mae gyrfa Ian Watmore yn amrywiol, yn cwmpasu sectorau preifat, cyhoeddus, chwaraeon, prifysgol, eglwys a thrydydd sector. Ar ôl astudio mathemateg a rheolaeth yng Ngholeg y Drindod Caergrawnt, treuliodd Ian 24 mlynedd yn y sector preifat a ddaeth i ben fel Prif Weithredwr Accenture UK o 2000 i 2004. Yna bu'n gweithio am 7 mlynedd yn y Gwasanaeth Sifil, gan gynnal tair swydd Ysgrifennydd Parhaol wahanol dan dri Phrif Weinidog, yn gyntaf yn Uned Gyflenwi'r Prif Weinidog yn Rhif 10, yna yn yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau, ac yn ddiweddarach yn Swyddfa'r Cabinet.

Mae wedi cael nifer o swyddi Bwrdd mewn gweinyddiaeth chwaraeon, 13 mlynedd yn cefnogi TeamGB yn Sefydliad Chwaraeon Lloegr, 5 mlynedd yng Nghwpan Rygbi'r Byd, blwyddyn yn y Gymdeithas Bêl-droed, a 3 blynedd yn Quantum Sports, asiantaeth sy'n rheoli gyrfa ei fab fel pêl-droediwr Cynghrair a Lloegr. Bellach mae'n cefnogi ei wraig yn ei rôl fel rheithor Eglwys Loegr ac mae'n Gomisiynydd yr Eglwys ei hun.

Mae'n aelod annibynnol o Bwyllgor Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Caergrawnt. Mae ganddo Radd Anrhydeddus o Brifysgol San Steffan, ac mae'n darlithio yn rheolaidd ym Mhrifysgol Cranfield i garfanau o Uwch Weision Sifil ar reoli prosiectau a rhaglenni. Mae'n cadeirio elusen Migraine Trust ac wedi rheoli’n llwyddiannus y prosiect o greu neuadd chwaraeon gymunedol yn Ne Manceinion. Mae'n cwblhau rôl tair blynedd ar Fwrdd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar ddiwedd mis Medi.

Stephen Lovegrove

Ysgrifennydd Parhaol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Daeth Stephen yn Ysgrifennydd Parhaol i'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) ym mis Ebrill 2016.

Cyn y Weinyddiaeth Amddiffyn, bu'n Ysgrifennydd Parhaol dros yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Treuliodd Stephen 9 mlynedd yn y 'Shareholder Executive' ac fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr ym mis Mehefin 2007. Cyn hynny, treuliodd 10 mlynedd yn Deutsche Bank, lle bu'n bennaeth tîm cyfryngau Ewrop yn gweithio ar ystod eang o weithgareddau codi cyfalaf, caffaeliadau a gwaredu yn holl is-sectorau diwydiant y cyfryngau. Cyn y Ddinas, treuliodd Stephen 5 mlynedd fel ymgynghorydd strategol.

Roedd Stephen hefyd yn eistedd ar fwrdd Pwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd ac mae'n ymddiriedolwr Sefydliad Cymorth Elusennau.

Jon Thompson

Penodwyd Jon yn Brif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM ym mis Ebrill 2016 ar ôl mwy na thair blynedd fel Ysgrifennydd Parhaol yn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fel Prif Weithredwr, mae  Jon yn gyfrifol am gyflwyno strategaeth yr adran, gan gynnwys rhaglen drawsnewid uchelgeisiol CThEM, amcanion busnes a gwelliannau i'r gwasanaeth i gwsmeriaid.

Jon yw Swyddog Cyfrifo CThEM, sy'n atebol i'r Senedd am wariant a pherfformiad yr adran.

Mae hefyd yn Gomisiynydd Cyllid a Thollau, ac mae'n aelod o Fwrdd Cyllid a Thollau EM.

Yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Sifil mae Jon yn arwain perthynas CThEM ag adrannau eraill y llywodraeth.

Mae Jon yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth (CIMA), a'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus (CIPFA).

Mae'n briod â Dawn, mae ganddynt dri mab ac maent yn byw yn Swydd Gaergrawnt

Y Fonesig Shan Morgan

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Roedd gyrfa gynnar Shan yn canolbwyntio ar bolisi cyflogaeth a materion cymdeithasol. Ar ôl graddio mewn Ffrangeg o Brifysgol Kent yn 1977, ymunodd â'r Adran Gyflogaeth, gan weithio ar bolisi cyflogaeth ieuenctid ac oedolion ac ar raglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yng Nghomisiwn Gwasanaethau Manpower. Aeth Shan dros dro i'r Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel (DG Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol) o 1984 - 1987 i weithio ar bolisi diweithdra hirdymor a datblygiad economaidd lleol (y rhaglen LEDA). Ar ôl dychwelyd i'r DU, cynhaliodd amrywiaeth o swyddi yn yr Adran Gyflogaeth, gan ddelio â pholisi'r farchnad lafur, gan gynnwys yn y Tasglu Hyfforddiant Cenedlaethol a Swyddfa'r Llywodraeth ar gyfer Llundain. Roedd hi hefyd yn Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Parhaol. O 1994-97 Shan oedd cynrychiolydd Llywodraeth y DU i Gorff Llywodraethu'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol.

Yn 1997, secondiwyd Shan i Lysgenhadaeth Prydain ym Mharis fel Attaché Llafur a Materion Cymdeithasol, cyn cymryd ei phenodiad cyntaf i Gynrychioliad y DU ym Mrwsel fel y Cynghorydd yn gyfrifol am faterion Cymdeithasol, Amgylcheddol a Rhanbarthol.

Ar ôl dychwelyd i Lundain yn 2006 ar ôl Llywyddiaeth y DU yn yr UE, trosglwyddodd Shan i'r Gwasanaeth Diplomyddol fel Cyfarwyddwr Undeb Ewropeaidd yn y Swyddfa Dramor, sy'n gyfrifol am drafodaethau ar Gytundeb Lisbon a rheolaeth o’r broses gadarnhau seneddol y DU.

Shan oedd Llysgennad Ei Mawrhydi i'r Ariannin a Paraguay o 2008-2012. Yn ystod y cyfnod hwn fe'i penodwyd i Fwrdd Rheoli'r Swyddfa Dramor, a dyfarnwyd y CMG iddi. Dychwelodd Shan i UKRep, Brwsel, fel Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol ym mis Gorffennaf 2012, yn cynrychioli'r DU ar Bwyllgor Cynrychiolwyr yr Aelod-Wladwriaethau (Coreper I) yn y Cyngor. Roedd hi'n gyfrifol am arwain trafodaethau ar draws ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys newid hinsawdd, yr amgylchedd, ynni, pysgodfeydd, materion cymdeithasol, iechyd, trafnidiaeth, a materion eraill y Farchnad Sengl.

Cymerodd Shan y swydd fel Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2017.

Chris Wormald

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Iechyd

Penodwyd Chris Wormald yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Iechyd ym Mai 2016.

Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys:

·        Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Addysg

·        Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog, Swyddfa'r Cabinet

·        Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig, Swyddfa'r Cabinet

·        Cyfarwyddwr Cyffredinol, Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus, Swyddfa'r Cabinet

·        Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol ac Adfywio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

·        Prif Ysgrifennydd Preifat i Estelle Morris a Charles Clarke

Syr Simon McDonald

Is-ysgrifennydd Parhaol, Pennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad

Syr Simon McDonald yw'r Is-ysgrifennydd Parhaol a Phennaeth y Gwasanaeth Diplomyddol yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Cyn ymgymryd â rôl PUS,  gwnaeth Syr Simon wasanaethu fel Llysgenhad Prydeinig i Berlin o 2010 i 2015, Ymgynghorydd Polisi Tramor y Prif Weinidog a Phennaeth Polisi Tramor ac Amddiffyn yn Swyddfa'r Cabinet rhwng 2007 a 2010. O 2003 i 2006 roedd yn Llysgennad Prydain i Israel.

Penodwyd ef yn 'Knight Commander of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George' yn 2014.

Gareth Rhys Williams

Prif Swyddog Masnachol y Llywodraeth a Chyfarwyddwr Anweithredol, Gwasanaeth Masnachol y Goron

Yn fwyaf diweddar, Gareth Rhys Williams oedd Prif Swyddog Gweithredol Grwp PHS, prif ddarparwr gwasanaethau gweithle allanol yn y DU. Mae Gareth yn Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Anweithredol profiadol, sydd â hanes cyson o adfywio cwmniau rhestredig a chwmniau chymorth ecwiti preifat trwy gyfrwng strategaethau twf creadigol. Mae ganddo hanes cryf o yrru newid trawsnewidiol mewn sefydliadau mawr, cymhleth a ffederal.

Cyn ymuno â PHS, roedd Gareth yn Brif Swyddog Gweithredol Charter International, y grwp peirianneg FTSE 250, hyd nes iddo gael ei werthu'n llwyddiannus i Gorfforaeth Colfax yn 2012. Cyn hynny, bu'n Brif Swyddog Gweithredol Capital Safety Group Ltd, sydd ers hynny wedi’i werthu i KKR, a Phrif Swyddog Gweithredol Grwp Vitec plc, cyflenwr offer a gwasanaethau darlledu a ffotograffiaeth.

Sir Mark Walport

Sir Mark Walport yw Prif Weithredwr Dethol UK Research and Innovation (UKRI), sy’n gyfrifol am ariannu cyhoeddus o ymchwil ac arloesedd. Ef oedd Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth (GCSA) a Phennaeth Swyddfa'r Llywodraeth ar gyfer Gwyddoniaeth o fis Ebrill 2013 i fis Medi 2017.

Mae uchafbwyntiau ei yrfa flaenorol yn cynnwys:

Cyfarwyddwr y Wellcome Trust

Athro Meddygaeth a Phennaeth yr Isadran Meddygaeth yn Imperial College Llundain

aelod o Fforwm Prif Swyddogion Gweithredol India-UK a Round Table UK-India

aelod o fwrdd ymgynghorol Infrastructure UK

aelod anweithredol o'r  “Office for Strategic Coordination of Health Research”

Cafodd Mark ei wneud yn syr yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2009 am wasanaeth i ymchwil feddygol ac fe'i hetholwyd yn Gymrawd o'r Gymdeithas Frenhinol yn 2011

Philip Rutnam

Ysgrifennydd Parhaol, Swyddfa Gartref
Ymunodd Philip Rutnam â'r Swyddfa Gartref fel Ysgrifennydd Parhaol ym mis Ebrill 2017.

Cyn hynny, Philip oedd yr Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Drafnidiaeth am 5 mlynedd.

Ym mis Ebrill 2015, daeth Philip yn Hyrwyddwr Anabledd y Gwasanaeth Sifil.

Yn flaenorol roedd Philip wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes a Sgiliau yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, lle'r oedd yn gyfrifol am bolisi tuag at ddiwydiant a menter, gan gynnwys datblygiad economaidd ar draws y rhanbarthau a chefnogaeth i fusnesau bach, ac ar gyfer polisi addysg bellach, gan gynnwys prentisiaethau a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau.

Cyn BIS, roedd Philip yn Ofcom lle bu'n help i sefydlu'r sefydliad ac yna i arwain ei waith ar gystadleuaeth, rheoleiddio economaidd a defnydd o'r sbectrwm radio. Bu'n bartner yn Ofcom o 2003 ac yn aelod o Fwrdd Ofcom rhwng 2007 a 2009.

Fel cyn uwch swyddog y Trysorlys, mae gyrfa Philip Rutnam hefyd yn cynnwys gweithio mewn cyllid corfforaethol yn Morgan Stanley yn Hong Kong,  cyfnod fel Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Ariannol a chyfrifoldeb am ddiddordeb y Trysorlys mewn busnes a menter. Cyn hynny hefyd cynrychiolodd y DU yn y Banc Buddsoddi Ewropeaidd.

Fe'i haddysgwyd yng Nghaergrawnt a Harvard.

Antonia Romeo

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Masnach Ryngwladol

Antonia Romeo yw Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Masnach Ryngwladol.

Yn flaenorol, Antonia oedd Conswl Cyffredinol Ei Mawrhydi yn Efrog Newydd, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Materion Economaidd a Masnachol UDA. Yn y rôl hon, cyfarwyddodd Antonia fasnach, busnes a ffyniant Llywodraeth y DU ar draws yr Unol Daleithiau, a bu'n arwain hyrwyddo proffil economaidd, polisi tramor a blaenoriaethau diogelwch cenedlaethol y DU yn Efrog Newydd, New Jersey, Pennsylvania a Fairfield County yn Connecticut.

Dechreuodd Antonia ei gyrfa yn y sector preifat, yn y cwmni ymgynghori strategaeth Oliver Wyman. Ymunodd â'r Gwasanaeth Sifil yn 2000 fel economegydd.

Mae gan Antonia MA (PPE) o Brifysgol Rhydychen, MSc (Economeg) o Ysgol Economeg Llundain, a diploma Rhaglen Rheolaeth Uwch gan Ysgol Fusnes Columbia. Mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol Busnes Prydain America.