April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Siaradwyr

Jonathan Slater

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Addysg

Daeth Jonathan yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Addysg ym Mai 2016.

Mae ei rolau blaenorol yn y llywodraeth yn cynnwys:

●        Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth Economaidd a Domestig, Swyddfa'r Cabinet

●        Cyfarwyddwr Cyffredinol Prif Swyddfa a Gwasanaethau Comisiynu, y Weinyddiaeth Amddiffyn

●        Cyfarwyddwr Cyffredinol Trawsnewid Cyfiawnder, y Weinyddiaeth Gyfiawnder

●        Prif Weithredwr y Swyddfa, Diwygio Cyfiawnder Troseddol

●         Cyfarwyddwr Perfformiad a Gwelliant, y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr

●        Cyfarwyddwr, Uned Gyflenwi’r Prif Weinidog

Cyn ymuno â'r Gwasanaeth Sifil yn 2001, roedd Jonathan yn Ddirprwy Brif Weithredwr ac yn Gyfarwyddwr Addysg yr awdurdod lleol.

Alex Aiken

Cyfarwyddwr Gweithredol, Cyfathrebu'r Llywodraeth

Alex Aiken yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu'r Llywodraeth. Fe'i penodwyd ym mis Rhagfyr 2012 ac mae wedi bod yn gyfrifol am greu Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth a datblygu ymgyrchoedd traws-lywodraethol.

Rhwng 2000 a 2012 roedd yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Strategaeth Cyngor Dinas Westminster, gan arwain y timau polisi, gwasanaethau aelodau a chyfathrebu. Gwasanaethodd fel rhan o'r gr?p a oedd yn goruchwylio gweithredu'r rhaglen Cydwasanaethau Tri-Fwrdeistref a sefydlu ymgynghoriaeth gyfathrebu Westco sy'n gweithio i gleientiaid y sector cyhoeddus a phreifat ledled y DU.

Mae wedi bod yn Ysgrifennydd Cenedlaethol ar gyfer LG Communications ac Is-gadeirydd Cyngor Cymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae'n Gymrawd o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) a Chymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus (PRCA).

Cyn ymuno â Westminster, bu'n gweithio yn y Senedd ac yn Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr, gan arwain Uned Ymgyrchoedd y Blaid a Swyddfa'r Wasg. Mae wedi hyfforddi a chynghori gwleidyddion a swyddogion mewn gwledydd a gwladwriaethau o amgylch y byd yn yr ymarfer o lywodraethau a chyfathrebu.

Addysgwyd Alex yn Ysgol Economeg Llundain ac Ysgol Fonesig Alice Owen.

Mae'n byw yn Pimlico, Llundain gyda'i wraig a'i blant. Yn ei amser hamdden mae'n Gadeirydd clwb pêl-droed amatur, Westminster Wanderers FC ac mae'n gwasanaethu ar Fwrdd ymgynghorol ar gyfer Hotel Future.

Matthew Rycroft

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Datblygu Rhyngwladol

Mae Matthew Rycroft CBE wedi bod yn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Datblygu Rhyngwladol ers 22 Ionawr 2018.

Cyn hynny, Matthew oedd Cynrychiolydd Parhaol Prydain i'r Cenhedloedd Unedig o fis Ebrill 2015 i fis Ionawr 2018.

O fis Mawrth 2011, Matthew oedd Prif Swyddog Gweithredu'r FCO. Yn y rôl honno, goruchwyliodd redeg yr FCO a'i rwydwaith o 270 o swyddi ledled y byd, gan gynnwys yr holl Adnoddau Dynol, Cyllid, Ystadau, Diogelwch, Technoleg Gwybodaeth, Protocol, Caffael a Gwasanaethau Corfforaethol. Bu'n dirprwyo ar ran yr Is-ysgrifennydd Parhaol yn ei absenoldeb.

Ganwyd Matthew ar 16 Mehefin 1968, a cafodd ei fagu yn Southampton a Chaergrawnt. Mae ganddo radd mewn mathemateg ac athroniaeth o Goleg Merton, Rhydychen.

Ymunodd Matthew â'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn 1989. Ar ôl ychydig fisoedd yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yna ar ddesg NATO yn Llundain, treuliodd bedair blynedd yn Llysgenhadaeth Prydain ym Mharis.

Ym 1995-96 roedd Matthew yn bennaeth adran wleidyddol Adran Dwyrain yr Adriatig yn yr FCO. Yn y rôl hon roedd yn aelod o ddirprwyaeth Prydain i sgyrsiau heddwch Dayton ar Bosnia.

Ar ôl dwy flynedd yn Staff Cynllunio Polisi'r FCO sy'n ymdrin â materion Ewropeaidd a thrawsiwerydd ac eiliadau byr i Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau a Chyngres yr Unol Daleithiau, ymunodd Matthew â Llysgenhadaeth Prydain yn Washington, yn dilyn gwleidyddiaeth ddomestig yr Unol Daleithiau rhwng 1998 a 2002.

O 2002 i 2004, roedd Matthew yn Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weinidog dros Faterion Tramor, yn cwmpasu holl faterion tramor, Ewropeaidd, Gogledd Iwerddon ac amddiffyn yn Rhif 10. Derbyniodd CBE am y gwaith hwn.

Bu'n Llysgennad Prydeinig i Bosnia a Herzegovina o 2005 a Chyfarwyddwr FCO Ewrop o 2008.

Mae Matthew yn briod ag Alison. Mae ganddynt dair merch, a aned yn 1998, 2000 a 2005. Mae Matthew yn siarad Ffrangeg a Bosniaidd, yn chwarae'r bas dwbl, ac yn mwynhau pêl-droed a chwaraeon eraill.

John Manzoni

Daeth John Manzoni yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer Swyddfa'r Cabinet ym mis Awst 2015. Fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil ym mis Hydref 2014 ac mae'n parhau yn y swydd hon. Ymunodd â Swyddfa'r Cabinet ym mis Chwefror 2014 fel Prif Weithredwr yr Awdurdod Prosiectau Mawr.

Roedd John yn flaenorol yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cwmni olew a nwy Canada Talisman Energy Inc. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector preifat. Yn ei 24 mlynedd yn BP, cyfrannodd at dwf byd-eang y cwmni a chynhaliodd rolau arweinyddiaeth strategol a gweithredol uwch ar lefel fyd-eang, rhanbarthol a lleol. Rhwng 2002 a 2007, roedd yn Brif Weithredwr, Mireinio a Marchnata, yn cynnwys 6 busnes gwahanol ar draws mwy na 100 o wledydd ac roedd yn aelod o brif fwrdd BP plc o 2003 i 2007.

Alex Chisholm

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Daeth Alex Chisholm yn Ysgrifennydd Parhaol ar gyfer yr Adran Busnes, Ynni a Diwydiannol (BEIS) ym mis Medi 2016. Cyn hynny bu'n Ysgrifennydd Parhaol ar y Cyd ar gyfer BEIS.

Mae hefyd yn:

· Ymddiriedolwr a Dirprwy Gadeirydd yn yr elusen ryngwladol Breadline Africa

Mae uchafbwyntiau gyrfa blaenorol yn cynnwys:

· Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)

· Prif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA)

· Cadeirydd a Chomisiynydd o Asiantaethau rheoleiddio cyfathrebu Iwerddon, ComReg

· Cadeirydd y Rhwydwaith Rheoleiddwyr Economaidd yn Iwerddon

· uwch swyddi gweithredol yn y diwydiannau cyfryngau, technoleg ac e-fasnach, gyda Pearson plc, Financial Times Group, eCountries Inc ac Ecceleration Ltd

Philip Rycroft

Pennaeth Grwp Llywodraethu'r DU a'r Ysgrifennydd Parhaol (Adran Ymadael yr Undeb Ewropeaidd)

Penodwyd Philip Rycroft yn Ysgrifennydd Parhaol yn Adran Ymadael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Hydref 2017. Fel Ysgrifennydd Parhaol, bydd ganddo gyfrifoldeb dros gefnogi'r adran yn y trafodaethau i adael yr UE a sefydlu'r berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol.

Cyn ymgymryd â'r rôl hon, roedd yn Ail Ysgrifennydd Parhaol yn DExEU.

Penodwyd Philip yn Ail Ysgrifennydd Parhaol, Pennaeth Gr?p Llywodraethu'r DU yn Swyddfa'r Cabinet ym mis Mehefin 2015, gyda chyfrifoldeb am faterion cyfansoddiadol a datganoli, ac mae'n cadw'r swydd hon.

O 2012 i 2015 ef oedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol yn Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog, gan gefnogi'r Dirprwy Brif Weinidog ar draws ystod lawn ei ddiddordebau polisi. Cyn hynny, ef oedd Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol yn Hutchison Whampoa (Europe) Ltd.

Mae rolau blaenorol wedi bod yn y llywodraeth yn bennaf, gan gynnwys:

· Cyfarwyddwr Cyffredinol, Arloesi a Menter a Phrif Weithredwr y Weithrediaeth Rheoleiddio Gwell yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau

· Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg yn Llywodraeth yr Alban

· Pennaeth Menter, Trafnidiaeth a Dysgu Gydol Oes yng Ngweithrediaeth yr Alban.

· Treuliodd Philip amser hefyd ar secondiad o'r llywodraeth gydag Scottish & Newcastle plc ac yn y Cabinet Is-Lywydd Leon Brittan yn y Comisiwn Ewropeaidd.

Alex Aitken

Alex Aiken yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu'r Llywodraeth. Fe'i penodwyd ym mis Rhagfyr 2012 ac mae wedi bod yn gyfrifol am greu Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth a datblygu ymgyrchoedd traws-lywodraethol.

Rhwng 2000 a 2012 roedd yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Strategaeth Cyngor Dinas Westminster, gan arwain y timau polisi, gwasanaethau aelodau a chyfathrebu. Gwasanaethodd fel rhan o'r grŵp a oedd yn goruchwylio gweithredu'r rhaglen Cydwasanaethau Tri-Fwrdeistref a sefydlu ymgynghoriaeth gyfathrebu Westco sy'n gweithio i gleientiaid y sector cyhoeddus a phreifat ledled y DU.

Mae wedi bod yn Ysgrifennydd Cenedlaethol ar gyfer LG Communications ac Is-gadeirydd Cyngor Cymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae'n Gymrawd o Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) a Chymdeithas Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus (PRCA).

Cyn ymuno â San Steffan, bu'n gweithio yn y Senedd ac yn Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr, gan arwain Uned Ymgyrchoedd y Blaid a Swyddfa'r Wasg. Mae wedi hyfforddi a chynghori gwleidyddion a swyddogion mewn gwledydd a gwladwriaethau o amgylch y byd yn yr ymarfer o lywodraethau a chyfathrebu.

Addysgwyd Alex yn Ysgol Economeg Llundain ac Ysgol Fonesig Alice Owen.

Mae'n byw yn Pimlico, Llundain gyda'i wraig a'i blant. Yn ei amser hamdden mae'n Gadeirydd clwb pêl-droed amatur, Westminster Wanderers FC ac mae'n gwasanaethu ar Fwrdd ymgynghorol ar gyfer Hotel Future.

Kevin Cunnington

Cyfarwyddwr Cyffredinol, Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth

Daeth Kevin yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ym mis Awst 2016.

Mae Kevin wedi arwain amrywiaeth o raglenni trawsnewid digidol ar raddfa fawr, a byd-eang. Treuliodd ei yrfa gynnar mewn rhaglennu ac ymgynghoriaeth TG. Yn fwy diweddar ef oedd Pennaeth Byd-eang Ar-lein ar gyfer Grwp Vodafone a Chyfarwyddwr Cyffredinol Grwp Trawsnewid Busnes yn yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Alison Saunders

Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae Alison Saunders yn fargyfreithiwr ac yn Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus (DPP) yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron (CPS).

Ei gyrfa gynnar: Ymunodd Alison â'r CPS fel bargyfreithiwr yn 1986 - y flwyddyn y cafodd ei ffurfio. Treuliodd ei gyrfa CPS cynnar yn erlyn yn y sector CPS de Llundain.

Ym 1991 symudodd i Gyfarwyddiaeth Bolisi'r CPS lle daeth yn arbenigwr mewn materion sy'n ymwneud â phlant sy’n ddioddefwyr a thystion.

Ail-ymunodd Alison â CPS Llundain ym 1997 a chafodd ei dyrchafu i fod yn Brif Erlynydd Cynorthwyol y Goron yn 1999.

Prif Erlynydd y Goron: Yn 2001, daeth Alison yn Brif Erlynydd y Goron (CCP) ar gyfer Sussex, lle bu'n goruchwylio erlyn Roy Whiting am gipio a llofruddio'r ferch 8 oed Sarah Payne.

Bu'n Ddirprwy Ymgynghorydd Cyfreithiol i'r Atwrnai Cyffredinol o 2003 cyn ail ymuno â'r CPS 2 flynedd yn ddiweddarach i sefydlu a phennu'r Is-adran Troseddau Trefnedig.

Ym mis Rhagfyr 2009, penodwyd Alison yn CCP ar gyfer CPS Llundain. Tra oedd yn CPS Llundain, roedd Alison yn cymryd rhan sylweddol mewn achosion proffil uchel megis yr ail-achos llys yn achos llofruddiaeth Stephen Lawrence ac achosion anhrefn Llundain.

Ar 1 Tachwedd 2013, penodwyd Alison yn Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus (DPP). Hi yw'r DPP cyntaf i'w benodi oddi fewn i'r CPS.

Anrhydeddau: Yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2013, cafodd ei phenodi'n Gydymaith Urdd y Baddon (CB) am “wasanaethau i gyfraith a threfn, yn enwedig ar ôl terfysgoedd Llundain 2011”.

Melanie Dawes CB

Dechreuodd Melanie Dawes ei swydd fel Ysgrifennydd Parhaol DCLG ar 1 Mawrth 2015. Mae hefyd yn eiriolwr rhyw ar gyfer y Gwasanaeth Sifil ac yn eistedd ar Fwrdd y Gwasanaeth Sifil a'r Uwch Bwyllgor Arweinyddiaeth.

Roedd Melanie yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Ysgrifenyddiaeth Materion Economaidd a Domestig (EDS) yn Swyddfa'r Cabinet o fis Hydref 2011, sy'n gyfrifol am oruchwylio'r system o wneud penderfyniadau'r Cabinet.

Rhwng 2006 a 2011 roedd yn gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM), gan gynnwys fel un o Gomisiynwyr yr adran. Roedd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Treth Busnes o fis Tachwedd 2007, gyda chyfrifoldeb am yr holl drethi a thollau busnes yn ogystal ag arwain perthnasoedd yr adran â busnes mawr. O 2009, roedd hefyd yn arwain datblygiad strategaeth gyffredinol CThEM fel adran.

Cyn ymuno â CThEM, treuliodd Melanie 15 mlynedd yn y Trysorlys, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Ewrop o 2002 i 2006. Dechreuodd ei gyrfa fel economegydd ac mae wedi gweithio ar wariant cyhoeddus, polisi treth a chredyd treth, macro-economeg, polisi ariannol a'r ewro.

Leslie Evans

Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth yr Alban

Penodwyd Leslie Evans yn Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth yr Alban ar 1 Gorffennaf, 2015. Yn y swydd hon, Leslie yw'r prif gynghorydd polisi i'r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd i Gabinet yr Alban.

Mae hefyd yn Brif Swyddog Atebol i Lywodraeth yr Alban gyda chyfrifoldeb personol am briodoldeb a rheoleidd-dra cyllid y Llywodraeth ac ar gyfer defnydd economaidd, effeithlon ac effeithiol o'r holl adnoddau cysylltiedig.

Leslie yw'r Uwch Was Sifil yn yr Alban ac mae'n arwain mwy na 5,000 o weision sifil sy'n gweithio i Lywodraeth yr Alban, yn cefnogi datblygu, gweithredu a chyfathrebu o bolisïau'r llywodraeth, yn unol â Chod y Gwasanaeth Sifil.

Ymunodd Leslie â Llywodraeth yr Alban ym mis Medi 2000, ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio i awdurdodau lleol yn yr Alban (Cyngor Dinas Caeredin a Chyngor Stirling) a Lloegr (Bwrdeistref Greenwich a Chyngor Dinas Sheffield).

Ei swydd flaenorol o fewn Llywodraeth yr Alban oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol Dysgu a Chyfiawnder. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Pennaeth Is-adran Cyfansoddiad a Llywodraethu Llywodraeth Leol, Pennaeth y Grwp Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus, Pennaeth Twristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, a'r Cyfarwyddwr Diwylliant, Materion Allanol a Thwristiaeth.

Yn briod gydag un mab, ganed Leslie yng Ngogledd Iwerddon ac mae wedi byw yn yr Alban ers 1985. Bu'n mynychu Ysgol High Storrs yn Sheffield ac yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Lerpwl.

Peter Schofield

Ysgrifennydd Parhaol, Adran Gwaith a Phensiynau

Daeth Peter yn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 16 Ionawr 2018.

Yn flaenorol mae wedi gweithio:

· fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid ar gyfer DWP o Orffennaf 2016

· fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Tai a Chynllunio yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

· fel Cyfarwyddwr yr Uned Menter a Thwf yn Nhrysorlys EM

· fel cyfarwyddwr yn y Gweithrediaeth Cyfranddeiliaid

· ar secondiad i 3i PLC

· mewn nifer o rolau, gan gynnwys Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Ysgrifennydd, yn Nhrysorlys EM