April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Themâu

Nod pob cynnwys a gyflwynir yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019 yw:

ADDYSGU gweision sifil trwy rannu gwybodaeth a syniadau newydd sy'n newid meddwl ac yn caniatáu i weision sifil ddysgu sgiliau newydd.

YMGYSYLLTU â gweision sifil trwy eu gwneud i deimlo'n rhan o wasanaeth sifil gwych, gan arddangos gwaith trawsadrannol rhagorol ac adeiladu rhwydweithiau o weision sifil sy'n gallu cefnogi ei gilydd i wella canlyniadau.

YSBRYDOLI gweision sifil i fabwysiadu'r weledigaeth a dangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd swyddfa er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Mae gweledigaeth y Gwasanaeth Sifil ‘Gwasanaeth Sifil Gwych’ yn ffurfio’r banner y mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn eistedd.

Gwasanaeth Sifil gwych sy’n helpu i gadw’r Deyrnas Unedig yn llewyrchus ac yn ddiogel, gan gefnogi’r llywodraethau rydym yn eu gwasanaethu i weithredu eu hymrwymiadau ac i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’r cyhoedd.

Yn unedig drwy ein hymdeimlad cryf o wasanaeth cyhoeddus, rydym yn parhau i fyw yn ôl y gwerthoedd oesol - uniondeb, gonestrwydd, tegwch a gwrthrychedd - sydd wrth galon popeth a wnawn.

Er mwyn gwneud y weledigaeth yn realiti byddwn yn cyflenwi gwell canlyniadau i'r wlad, gan arweinwyr effeithiol, yn arwain pobl fedrus mewn lle gwych i weithio.

Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn rhoi’r cyfle i edrych yn ddwfn i’r pedair thema hyn, dysgu gan eich cydweithwyr, clywed am arferion da a chael eich ysbrydoli i wneud pethau’n wahanol.

Ochr yn ochr â phedair colofn y weledigaeth, mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw hefyd yn cynnal pumed thema, edrych ar gynnwys rhyngwladol o waith Llywodraeth Ei Mawrhydi.

Canlyniadau Gwell

Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar sut y gallwn feithrin ymddiriedaeth a sicrhau'r canlyniadau gorau i'r wlad, drwy wasanaethau effeithlon sydd wedi'u cynllunio gydag anghenion defnyddwyr mewn golwg. Bydd y sesiynau yn edrych ar ymarfer da wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, a'r sgiliau a'r dulliau sydd eu hangen i sicrhau canlyniadau gwell.

Arweinwyr Effeithiol

Un o'r amodau allweddol er mwyn cael Gwasanaeth Sifil mwy effeithiol ac effeithlon yw arweinyddiaeth wych. Bydd y thema hon yn cynnig cyfleoedd i weision sifil archwilio a rhannu profiadau a disgwyliadau o ran arweinyddiaeth yn amgylchedd cymhleth, amlddisgyblaethol a newidiol y Llywodraeth.

Pobl Fedrus

Bydd y thema hon yn darparu cipolwg ar y cyd-destun rhyngwladol y mae Llywodraeth Ei Mawrhydi yn gweithredu ynddo, ac yn annog i weision sifil ystyried goblygiadau ein gweithgareddau rhyngwladol ar eu rolau a'u cyfrifoldebau eu hunain.

Lle Gwych i Weithio

Mae angen i'r Gwasanaeth Sifil fod yn lle gwych i weithio. Mae hyn yn golygu y bydd yn gynhwysol, hyblyg, modern a chysylltiedig, yn eistedd wrth wraidd gwasanaeth cyhoeddus ehangach. Gan adlewyrchu ar ein hangen i annog natur agored, her, arloesi a rhagoriaeth, trwy archwilio symudedd cymdeithasol, sut  rydym yn dod yn weithlu mwy amrywiol, cyflenwi gweithredol a'n ffocws ar gwsmeriaid.

Prydain Fyd-eang

Bydd y thema hon yn darparu cipolwg ar y cyd-destun rhyngwladol y mae Llywodraeth Ei Mawrhydi yn gweithredu ynddo, ac yn annog i weision sifil ystyried goblygiadau ein gweithgareddau rhyngwladol ar eu rolau a'u cyfrifoldebau eu hunain