July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

Themâu

Themâu

Mae Civil Service Live 2017 yn canolbwyntio ar weledigaeth y Gwasanaeth Sifil; Gwasanaeth Sifil Gwych.

Gwasanaeth Sifil gwych sy’n helpu i gadw’r Deyrnas Unedig yn ffyniannus ac yn ddiogel, gan gefnogi’r llywodraethau rydym yn eu gwasanaethu i weithredu eu hymrwymiadau ac i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’r cyhoedd.

Yr hyn sy'n dod â ni ynghyd yw ein synnwyr cryf o wasanaeth cyhoeddus, ac rydym yn parhau i fyw yn ôl y gwerthoedd oesol – uniondeb, gonestrwydd, tegwch a gwrthrychedd – sydd wrth galon popeth a wnawn.

I wireddu’r weledigaeth, byddwn yn darparu canlyniadau gwell i’r wlad, gan arweinwyr effeithiol, sy’n arwain pobl fedrus mewn lle gwych i weithio ynddo.

Yn Civil Service Live, byddwn yn archwilio'r pedair thema hyn, gan edrych ar sut maent yn effeithio ar y Gwasanaeth Sifil, ac yn dangos enghreifftiau o ymarfer gorau ar draws pob maes yn ystod y flwyddyn ddiwethaf - ymarfer y gall gweision sifil ddysgu ohono a'i fabwysiadu yn eu rolau. Rydym yn ychwanegu pumed thema eleni: Prydain Fyd-eang, a fydd yn archwilio cyd-destun rhyngwladol gwaith Llywodraeth Ei Mawrhydi.

Canlyniadau gwell

Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar sut gallwn ni feithrin ymddiriedaeth a sicrhau'r canlyniadau gorau i'r wlad, a hynny drwy wasanaethau effeithlon sydd wedi'u dylunio gydag anghenion defnyddwyr mewn golwg. Bydd y sesiynau yn edrych ar ymarfer gorau wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, a'r sgiliau a'r dulliau sydd eu hangen i sicrhau canlyniadau gwell. Ymhlith y sesiynau ar gael y mae rhai sy'n amlygu prosiectau sydd wedi bod yn arloesol o ran trin data, segmentu defnyddwyr neu weithio ar y cyd ar draws adrannau’r llywodraeth.

Arweinwyr effeithiol

Un o'r amodau allweddol er mwyn cael Gwasanaeth Sifil mwy effeithiol ac effeithlon yw arweinyddiaeth wych. Bydd y thema hon yn cynnig cyfleoedd i weision sifil archwilio a rhannu profiadau a disgwyliadau o ran arweinyddiaeth yn amgylchedd amlddisgyblaethol a newidiol y Llywodraeth, a hynny mewn cyd-destun sy'n fwyfwy cymhleth ac annisgwyl, yn lleol ac yn fyd-eang.

Pobl Fedrus

Bydd y thema hon yn dangos sut mae'r Gwasanaeth Sifil yn buddsoddi yn ei bobl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn perfformio'n dda, yn gallu addasu ac yn cymryd cyfrifoldeb personol. Bydd sesiynau penodol yn edrych ar ddatblygu gyrfa, sut gall staff barhau i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt er mwyn bodloni gofynion Gwasanaeth Sifil modern, a sut gallwn ni ddatblygu ein talent i'r lefel uchaf bosib.

Mae hyn yn ymwneud â datblygu sgiliau, yn ogystal - sy'n dangos bod y Gwasanaeth Sifil yn lle deniadol i ddatblygu gyrfa ynddo.

Lle gwych i weithio ynddo

Er mwyn cyflawni hyn oll, mae gofyn bod y Gwasanaeth Sifil yn lle gwych i weithio ynddo. Mae hynny'n golygu y bydd yn gynhwysol a hyblyg, yn fodern a chysylltiedig, ac wrth galon y gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Mae hyn yn adlewyrchu ein hangen i annog didwylledd, ac i herio, arloesi a rhagori, a hynny drwy archwilio symudedd cymdeithasol, sut rydym yn datblygu gweithlu mwy amrywiol, darpariaeth weithredol a'n ffocws ar y cwsmer.

Prydain Fyd-eang

Bydd y thema hon yn darparu cipolwg ar y cyd-destun rhyngwladol y mae Llywodraeth Ei Mawrhydi yn gweithredu ynddo, ac yn achosi i weision sifil ystyried goblygiadau gweithgareddau rhyngwladol y Llywodraeth ar eu rolau a'u cyfrifoldebau eu hunain. Bydd y sesiynau'n archwilio cyrhaeddiad a dylanwad byd-eang Gwasanaeth Sifil y DU, gan ganolbwyntio ar falchder, craffter a sgiliau trosglwyddadwy.